Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan “Unutulma Hakkı” Kararı

Yayınlanma Tarihi: 20 Temmuz 2020Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların” indeksten çıkarılmasına” yönelik talepler hakkında bir kamuoyu duyurusu yayımladı.

Kurum, ilgili kişilerin ad ve soyadları ile arama motorları üzerinden yapacakları aramalar neticesinde çıkan sonuçların indekslenmeyecek şekilde teknik düzenlemeye tabi tutulması hususunda kendilerine iletilen ve “Unutulma Hakkı” kapsamında değerlendirilmesi talep edilen başvuruları incelemiş olup, değerlendirmeleri neticesinde;

v “Unutulma Hakkı”nın Anayasa’nın 20. maddesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında “silme” işlemi altında değerlendirildiğine, 

v Arama motorlarından ad ve soyadı ile yapılan aramalarda kişinin kendisiyle bağlantılı sonuçlara ulaşılmamasını isteme hakkının “indeksten çıkarılma talebi” olarak nitelendirildiğine, 

v Arama motorlarının, üçüncü taraflara ait internette topladıkları verilerin işlenmesinin amaç ve vasıtalarını belirledikleri göz önünde bulundurularak “veri sorumlusu” olarak ve arama motorları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin de “veri işleme” faaliyeti olarak kabul edilmesine,

v İlgili kişilerin bu kapsamdaki taleplerini, Kanun’da da belirtilen hak arama ve başvuru usulüne uygun olarak önce veri sorumlusuna, veri sorumlusunun cevap vermemesi veya talebi reddetmesi halinde ise Kurum’a şikayette bulunabileceklerine,

v İlgili kişilerin, Kurum’a şikayette bulunma sürecini yürütürken aynı zamanda yargı yoluna da başvurabileceğine,

v İlgili kişilerce yapılacak başvurunun şekli ve istenilecek bilgi ve belgelerin arama motorları tarafından belirleneceğine, 

v İndeksten çıkarılmaya yönelik yapılacak değerlendirmede, ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri ile kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler arasında bir denge testi yapılmasına, Kurum’un yayınlamış olduğu “Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına İlişkin Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler” de yer alan açıklamaların dikkate alınmasına ancak her somut olay özelinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ek ölçütlerin de gündeme gelebileceğine,

v Bu usul ve esasların arama motoru işleticisi şirketlere bildirilmesine ve ilgili kişilerce internet siteleri üzerinden unutulma hakkının uygulanabilmesini teminen iletişim kanallarının vatandaşlar tarafından da kullanılabilmesine yönelik gerekli aksiyonların alınmasının sağlanmasına,

karar vermiştir. 

Ø Kurul, bu kararı ile; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiş olan ancak GDPR’da yer alan “unutulma hakkı”nı tanımış ve düzenlemiş oldu.

Bu hakkın uygulamada nasıl kullanılacağını ve özel hayatın gizliliği – basın özgürlüğü ekseninde nasıl değerlendirileceğini ise uygulama geliştikçe göreceğiz.

Yukarıda belirtilen “Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına İlişkin Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler”e ise bu linkten ulaşabilirsiniz: