KDV Tevkifatına Tabi İşlemlerin Kapsamı, Tevkifat Oranları ve Tevkifatlı İşlemlerden Doğan KDV İadesine İlişkin Düzenlemeler İçeren Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 16 Şubat 2021Özet: 16.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile, KDV tevkifatı uygulamasına yönelik değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar:

16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğde, KDV tevkifatına tabi işlemlerin kapsamı, belirlenmiş alıcılar, tevkifat oranları ve tevkifatlı işlemlerden doğan KDV iadesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.  Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.1.) bölümde yapılan değişiklik çerçevesinde, aşağıda sayılanlar “belirlenmiş alıcı” kapsamına dahil edilmiştir.

 

- Sigorta ve reasürans şirketleri

- Sendikalar ve üst kuruluşları

- Vakıf üniversiteleri

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri

 

2. Aynı Tebliğ’in (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde yapılan değişiklikle birlikte,  Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır.

 

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

 

Diğer taraftan, yapım işleri için uygulanmakta olan KDV tevkifatı oranı (4/10) olarak değiştirilmiştir. 

 

3. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV tevkifatı oranı (7/10) olarak değiştirilmiştir.

 

4. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde KDV tevkifatı oranı (7/10) olarak değiştirilmiştir.

 

5. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde KDV tevkifatı oranı (9/10) olarak değiştirilmiştir.

 

6. Tebliğ’in (I/C-2.1.3.2.11.) bölümünde yapılan değişiklik çerçevesinde, yük taşımacılığı hizmeti alımlarında KDV tevkifatı oranı (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) olarak belirlenmiştir.

 

7. Her türlü baskı ve basım hizmetlerinde KDV tevkifatı oranı (7/10) olarak değiştirilmiştir.

 

8. Tebliğ’in (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yapılan değişiklik çerçevesinde, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanun’a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

9. Tebliğ’in (I/C-2.1.3.2.14.) bölümünde yapılan değişiklik çerçevesinde, kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan bazı hizmetlerde tevkifat oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Sözleşmede Öngörülen Hizmet

Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı

İşlem Türü

Oran

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.10. bölümü)

9/10

Tevkifat Yok

5/10

İlaçlama Hizmetleri

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri

Atık Yönetimi Hizmetleri

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti

Yapım İşleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.1. Bölümü)

4/10

4/10

4/10

Bina ve Arazi Hizmetleri

 

10. Tebliğ’e eklenen “2.1.3.2.15.” no’lu bölüm çerçevesinde “ticari reklam hizmetleri” KDV tevkifatı kapsamına alınmış olup, Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

11. KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

12. Tebliğ’in (I/C-2.1.5.1.) bölümünde yapılan değişiklikle birlikte, iade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı aranılacaktır.

 

Söz konusu tebliğ, yayım tarihini takip eden ay başında (1 Mart 2021) yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla,

 

Ek: – Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)