KDV Kanunu'nda Önemli Değişiklikler Yapılmasını Öngören Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 06 Nisan 2018Özet: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda önemli değişiklikler yapan "7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 06.04.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

29.03.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu kanun ile yapılan değişiklikler aşağıdaki özetlenmiştir.

KDV İadesi Talep Süresi: Tam istisna kapsamındaki işlemler sebebiyle KDV iadesi taleplerinde, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talepte bulunulma şartı getirilmiştir. Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bakanlar Kurulu'na, süresi içinde talep edilmeyen ve sonraki döneme devreden KDV'nin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına olanak sağlama ve iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme yetkisi verilmiştir.

KDV İadesi Hesabı: İmalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklı iadelerde, yüklenilen KDV yerine sektörler itibariyle ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılmasına yönelik usul ve esasları belirlemek için Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiştir.

Ayrıca, indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle, teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iade hesabına dahil edilmesine imkan sağlanmıştır.

KDV İade ile İlgili Diğer Hususlar: Maliye Bakanlığı'na mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterler esas alınarak farklı iade yöntemleri tespit etme, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

Ayrıca, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yeni bir grup başkanlığı olarak "KDV İade İncelemeleri Grup Başkanlığı" ihdas edilmiş ve buna bağlı olarak, KDV iadelerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde neticelendirilmesi amaçlanmıştır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenleme ile, KDV iade incelemelerinin üç ay içerisinde bitirilmesi şartı getirilmiştir. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ise iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.

KDV İadesi için SMMM Raporu: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yapılan değişiklik ile, SMMM'lere beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak üzere KDV iadesine dayanak teşkil edecek rapor düzenleme yetkisi verilecek olup, Maliye Bakanlığı bu kapsamda rapor düzenleyebilecek SMMM'lerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenleyebilecekleri iade türlerini ve azami iade tutarlarını belirlemeye yetkili olacaktır.

KDV İndirimi Hakkı: Yapılan düzenleme ile KDV indirimi hakkı, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını takip eden takvim yılının sonuna kadar kullanılabilecektir. Bu değişiklik, geç düzenlenen faturalar sebebiyle KDV indirimi konusunda yaşanan sıkıntıları da ortadan kaldıracaktır. Söz konusu düzenleme 01.01.2019'da yürürlüğe girecektir.

Ayrıca, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin olarak, Türkiye'deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV'nin alıcı tarafından indirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu düzenleme, Kanun'un yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler: Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler ihracat olarak değerlendirilerek KDV'den istisna edilmiştir. Diğer taraftan, ÖTV Kanunu'na ekli (III) ve (IV) sayılı listedeki malların söz konusu mağazalara veya depolara teslimlerinde de ÖTV istisnası uygulanacaktır. İlgili düzenleme, Kanun'un yayımlandığı ayı izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecektir.

Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler: Aşağıda belirtilen işlemler tam istisna kapsamına alınmıştır.

  • Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu vb. inşaası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler,

  • Sağlık Bakanlığı'nca izin verilen mükellefler tarafından Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, 

  • Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri.

Söz konusu düzenleme, Kanun'un yayımlandığı ayı izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecektir. 


Değersiz Alacaklar için KDV Düzeltmesi: Kanun tasarısı ile, Vergi Usul Kanunu'nun 322.maddesi uyarınca değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV'nin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmak suretiyle düzeltilecektir.

Hasılat Esaslı Vergileme: Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek sektör ve meslek gruplarında faaliyet gösteren işletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbapları, talep etmeleri halinde hasılat esaslı KDV uygulayabileceklerdir. Hasılat esaslı vergilemede, yüklenilen KDV dikkate alınmaksızın, toplam satış hasılatına Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek vergi oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak KDV, beyan edilmek suretiyle ödenecektir. Bu kapsamdaki mükellefler, mal ve hizmet alımları sırasında yüklendikleri KDV'yi gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alırken, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV'yi de gelir olarak dikkate alacaklardır.

İşletme Hesabına Göre Defter Tutanlar İçin Ödeme Zamanı: Maliye Bakanlığı'nın yetkisiyle, Vergi Usul Kanunu uyarınca işletme hesabına göre defter tutan mükellefler için KDV ödeme süresi, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatılabilecektir.

Faydalı Ömrü Tamamlanan İktisadi Kıymetler İçin KDV Düzeltmesi: Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen faydalı ömürleri tamamlandıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV'nin tamamının, faydalı ömrü dolmadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler sebebiyle yüklenilen KDV'nin ise bu kıymetlerin kullanıldığı süreye isabet eden kısmının indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir.

Teknoparklarda KDV: Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, KDV'den istisna edilen faaliyetler çerçevesinde yüklenmiş oldukları KDV'nin indirimine olanak sağlanmıştır. Diğer taraftan, teknokent faaliyetleri kapsamında geliştirilen oyunların teslimi de KDV'den istisna edilmiştir. İlgili düzenlemeler 01.01.2019'da yürürlüğe girecektir.

İkinci El Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Ticaretinde KDV Matrahı: İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan alınarak vasfında önemli değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde KDV, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Arsa Karşılığı Konut Teslimleri: Arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılacaktır. Ayrıca, arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin VUK'un 267.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan maliyet bedeli esasına göre belirlenecek tutar esas alınacaktır.

Adi Ortaklıkların Sermaye Şirketine Dönüşmesi: Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri kısmi istisna olarak tanımlanmıştır.

Ticari Plakaların Elden Çıkarılması: Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesine eklenen ifade uyarınca; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak, söz konusu plakaların devrine ilişkin işlemlerde alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında harç alınacaktır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Ek: 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,