KDV İadesi Alacağının Vergi İnceleme Raporuna Göre “4760 Sayılı ÖTV Kanunu'ndan Doğan Borçlara” Mahsubu Mümkün Hale Getirildi

Yayınlanma Tarihi: 22 Haziran 2017Özet: 13 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; daha önce KDV iadesi alacaklarına istinaden mahsup edilebilecek borçlarla ilgili olarak, 7 Seri No'lu Değişiklik Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği'ne eklenmiş olan "(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)" ibaresi yürürlükten kaldırılarak, mükelleflerin KDV iadesinden doğan alacaklarının Vergi İncelemesi Raporuna istinaden, ÖTV Kanunundan doğan borçlarına mahsubu mümkün hale getirilmiştir.

Açıklamalar

Bahse konu Tebliğ'de yer alan aşağıdaki düzenlemeler ile; mükelleflerin KDV iadesi alacaklarının 4760 sayılı ÖTV Kanunu'ndan doğan borçlara mahsubunun Vergi İnceleme Raporu (VİR) ile yerine getirilebileceği, mahsuben iade için teminat verilmesi halinde teminatın yine VİR sonucuna göre çözüleceği ifade edilmiştir. Bahse konu düzenlemeye ilişkin maddelere aşağıda yer verilmiştir.

1- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan "(4760 sayılı ÖTV Kanunu'ndan doğan borçlar hariç)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Aynı Tebliğ'in (IV/A-6.) bölümüne dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür."

3- Ayrıca aynı düzenlemeye paralel, Tebliğ'in (VI/C) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki (VI/Ç) bölümü eklenmiştir.

"Ç. GEÇİCİ HÜKÜMLER

1. KDV İade Alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsuben İadesi

KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür."

Tebliğ yayımı tarihi (22 Haziran 2017) itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)​

Saygılarımızla,​