KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 27 Seri No'lu Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 15 Ekim 2019​Özet: 15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) yayımlanmıştır. Mezkûr Tebliğ ile 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği'nde özet olarak; ​

  • Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi ile Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlerin kapsamı genişletilmiştir.
  • Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna Uygulamasında, bedelin Türkiye'ye getirildiğinin tevsikine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
  • Türkiye Diyanet Vakfında tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştır.
  • İTUS Sertifikası ile HİS Sertifikasının İptal Edilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Açıklamalar

Resmi Gazete'nin 15 Ekim 2019 tarih ve 30919 sayılı nüshasından yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 27 Seri Numaralı Tebliğ kapsamında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre, 15.10.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zikrolunan Tebliğ'de aşağıdaki değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olan otobüsler gibi minibüs teslimleri de Yatırım Teşvik Belgeli istisna kapsamına alınmıştır.

Ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna kapsamına alınmıştır.

Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna Uygulamasında, bedelin Türkiye'ye getirildiğinin tevsikine ilişkin olarak alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferleri;

Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya

Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye'ye getirilen döviz olarak kabul edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisnalara; Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamına alınmıştır.

İTUS Sertifikası ile HİS Sertifikasının İptal Edilmesi işlemlerinde; yargıya intikal eden hususlarla ilgili olarak bugüne kadar yapılan uygulamanın aksine nihai yargı kararı beklenmeksizin mükellef lehine işlem tesis edilecektir.

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)

Saygılarımızla,