KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 14 Şubat 2020Özet: 14.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) ile, Kamu Özel İş Birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinin kiralanması ve işletilmesine ilişkin KDV düzenlemeleri yapılmıştır. Ayrıca, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlarda inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Açıklamalar

 

14.02.2020 tarih ve 31039 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğde yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

1.Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlerde tevkifat uygulaması

 

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak KDV tevkifat oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, bu hizmetlere aşağıdaki tabloda karşılık gelen işlem türlerinin dikkate alınması gerekecektir.

 

Ayrıca, sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt yükleniciler tarafından düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığı’na sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından Tebliğ’in (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında (yapım işlerinde (3/10) oranında) KDV tevkifatı yapılması gerekecektir.

 

Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığı’na sunulması halinde ise, tabloda bu hizmetlere karşılık gelen işlem türleri dikkate alınarak (işlem türü sütununda işlem türü belirlenmeyenler için Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında 5/10 oranında) tevkifat uygulanacaktırİlgili düzenlemeler, Tebliğ’in yayımlandığı ayı izleyen ayın başından itibaren (01.03.2020) yürürlüğe girecektir.

 

2.Kamu Özel İşbirliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde KDV oranı

 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 21. sırasında, ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler ve ambulans hizmetlerinin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür. Buna göre, 6428 sayılı Kanun kapsamında Kamu Özel İşbirliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığı’na sunulan laboratuvar, rehabilitasyon ve görüntüleme hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetler için %8 oranında KDV uygulanacaktır.

 

Diğer taraftan, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24. sırasında yemek hizmeti sunan yerlerde verilen hizmetlerin %8 oranında KDV’ye tabi tutulacağı belirtilmekte olup, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığı’na sunulan yemek hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin alt yükleniciler tarafından sunulan yemek hizmetlerinde de %8 oranında KDV uygulanacaktır.

 

3.İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında iade uygulaması

 

30.12.2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, imalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlarda inşaat işleri sebebiyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi uygulamasına 2020 ve 2021 yıllarında da devam edileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde söz konusu iade uygulamasına ilişkin açıklamalar ve örnekler güncellenmiştir. Buna göre, iade;

 

·         Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılın ilk altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken aynı yılın Temmuz, en geç ilgili yılı izleyen Mayıs dönemine ait KDV beyannamesine,

·         Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılın ikinci altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken ilgili yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine,

·         50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılda yüklenilen ve söz konusu yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken bu yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine,

dahil edilerek talep edilebilecektir.

 

Saygılarımızla,

 

Ek: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına DairTebliğ (Seri No: 30)