KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri Numaralı Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 26 Ekim 2022
25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri Numaralı Tebliğ ile yapılan düzenlemeleri bültenimizde değerlendirdik.

 

1.     Kısmi Tevkifatta Kanuni Süresinden Sonra Ödenen KDV’nin İndirim Konusu Yapılması

 

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmının bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

 

Bu düzenleme 25 Ekim 2022 itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

2.     Demir- Çelik ve Alaşımlarından Mamul Ürünlerin Tesliminde KDV Tevkifat Uygulaması

 

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde uygulanacak tevkifat oranı (4/10)’dan, (5/10)’a yükseltilmiştir. Ayrıca, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Buna göre, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil, payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören Şirket bile olsa her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanacaktır.

 

Bu düzenleme 1 Kasım 2022 itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

3.     Gıda maddelerinin İndirimli Oran Kapsamında Teslimlerinde Nakden İade Talebi

 

Gıda maddelerinin teslimlerinden doğan iade taleplerinin, takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimleri için en erken ilgili yılın Haziran en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden iade edilebileceği belirtilmiştir.

 

Benzer şekilde, 10.000.-TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, KDV iadesi vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılacaktır.

 

Bu düzenleme 1 Kasım 2022 itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

4.     Tam İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Kur Farklarının Durumu

 

Tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleşmesinden sonra işleme ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili kur farklarına ilişkin açıklama yapılmıştır.

 

Buna göre; mükellef aleyhine ortaya çıkan kur farkı üzerinden ödenen KDV’nin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür.

 

Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilecektir.

 

Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkündür. Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek kalmayacaktır.

 

Bu düzenleme 25 Ekim 2022 itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

5.     Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin KDV İade Taleplerinde Teminat Olarak Kabul Edilmesi

 

Mezkûr Tebliğ ile Sigorta Kefalet Senetlerinin 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV iade taleplerinde kullanılmasının önü açılmış oldu.

Mevcut koşullarda, teminat mektubu ihtiyacının tamamı sadece bankalar tarafından karşılanıyordu. Bankacılık sistemi ile mükelleflerin teminat mektubu ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olmadığından süreci kolaylaştırıcı bir seçenek olarak Sigorta Kefalet Senedi uygulamasına gidildi.

5.1.  Önce Yasal Düzenleme Yapıldı:

Sigorta Kefalet Senedi düzenlemesini de içine alan 7417 sayılı Kanun 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Mezkûr Kanun ile 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri”

Ayrıca, Mezkûr Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teminat mektubu” ibaresi “10 uncu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirildi. Bu değişiklik sonucunda, Kefalet Senetlerinin KDV iade taleplerinde teminat olarak kabul edilmesi yasal açıdan mümkün hale geldi.

5.2.  Akabinde Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı:

Yasa Değişikliğinin hemen akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Temmuz 2022 tarihinde, 14 Sıra Numaralı Tahsilat Genel Tebliği ile konuya ilişkin düzenlemeler yapılmak suretiyle sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek süresiz ve şartsız kefalet senedi örneği Tebliğ ekinde yayımladı.

5.3.  Sigorta Kefalet Senetlerinin KDV İade Taleplerinde Kullanılması

Tahsilat Genel Tebliği yürürlüğe girdikten sonra Vergi Daireleri, mükelleflerin KDV iadelerinde kefalet senedinin teminat kabul edilebileceğine ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliği’nde henüz düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle bu senetleri kabul etmiyorlardı.

Mezkûr Tebliğ ile uygulamanın işlerlik kazanması sağlanmış oldu.