KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 37 Seri Numaralı Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 23 Ağustos 2021Özet: 20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 37 seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara KDV iadesi yapmak üzere "Yetki Belgesi" verilecek aracı firmaların başvuruları ve KDV Artırımında Bulunanların "Özel Esaslar" uygulaması karşısındaki durumuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

Açıklamalar

 

Yapılan düzenlemeler özet olarak aşağıdaki gibidir.

 

v  Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara KDV İadesi Yapmak Üzere "Yetki Belgesi" Verilecek Aracı Firmaların Başvuruları: Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmalar tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak "Yetki Belgesi” başvurularında dilekçe ekine "İmza Sirkülerinin Onaylı Bir Örneğinin" eklenmesi gerektiği yönündeki düzenleme 20 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 

v  KDV Artırımında Bulunanların "Özel Esaslar" Uygulaması Karşısındaki Durumu: Aralık 2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında Mezkûr Tebliğ kapsamında;

ü  Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile

ü  Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,

ü  Beyanname vermeme,

ü  Adresinde bulunamama,

ü  Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.

 

Taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın % 10’u kadar banka teminat mektubu, devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır.

 

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmayacaklardır.

Açıklamalar: Yapılan düzenlemelere ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya alınmıştır.

 

1)    Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara KDV İadesi Yapmak Üzere "Yetki Belgesi" Verilecek Aracı Firmaların Başvuruları:

 

20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 37 seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5.7.2.) bölümünün birinci paragrafının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre; Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmalar tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak "Yetki Belgesi” başvurularında dilekçe ekine "İmza Sirkülerinin Onaylı Bir Örneğinin" eklenmesi gerektiği yönündeki düzenleme 20 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olduğundan bu tarih itibariyle yapılacak başvurularda İmza Sirkülerinin onaylı örneği aranmayacaktır.

2)    7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu:

 

Mezkûr Tebliğin (IV/E-14.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15. bölüm eklenmiştir.

Buna göre; 20 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Aralık 2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında Mezkûr Tebliğ kapsamında;

ü  Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile

ü  Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,

ü  Beyanname vermeme,

ü  Adresinde bulunamama,

ü  Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkartılacaktır.

Belirtilen yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.

Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır.

Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecektir.

Bununla birlikte, 7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıl için) artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacaktır.

Diğer taraftan; 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacaklardır.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmayacaklardır.

Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, Tebliğin (IV/E-5) bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa, mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamayacaktır.

Aynı şekilde yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemeyecektir.

Mezkûr Tebliğ'de; 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı olarak özel esaslar kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayan mükelleflerin iade taleplerinde, haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun tespiti halinde, Tebliğin (IV/E-11) bölümünde belirtilen hükümlerin uygulanacağı yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

Ayrıca, 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca, mezkûr maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde KDV artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemlerinin bekletilmesi gerekmektedir. 

Bu durumda olan ve 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin genel esaslara dönüşleri, vergi incelemesinin ilgili maddede belirtilen sürede sonuçlandırılamaması veya yapılan vergi incelemesinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi ve maddede öngörülen diğer şartların sağlanması durumunda, vergi artırımı sonucunda hesaplanan vergilerin ödenmesi veya taksit imkanından faydalanılacaksa yukarıda belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde yerine getirilecektir.