KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri Numaralı Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 04 Haziran 2021Özet: 3 Haziran 2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 36 seri numaralı Tebliğ ile KDV’nin indirim ve iade uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Yapılan düzenlemeler başlıklar halinde aşağıya alınmıştır.

v  Kısmi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar,

v  Kısmi Tevkifat Uygulanacak Diğer Hizmetler,

v  Tevkifat Uygulamasında Sınır,

v  KDV Mükellefi Olmayan Alıcıların Tevkifat Uyguladığı İşlemlerde Düzeltme,

v  Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisnanın Uygulanması,

v  Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulanması,

v  Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisnanın Kapsamı,

v  Gayrimenkul Yatırım Fonları İle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yetki Belgesi Aranmaksızın Taşınmaz Ticareti Yapması,

v  Finansman Giderine İlişkin KDV'nin İndirim Konusu Yapılması,

v  İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması,

 

Açıklamalar: Yapılan düzenlemelere ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri Numaralı Tebliğ

Madde

No

Yapılan Düzenleme

1

Kısmi Tevkifat Uygulayacak Alıcılar:

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde "Belirlenmiş alıcılar" olarak sayılan Kısmi Tevkifat Uygulayacak Alıcılara; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri de dahil edilmek suretiyle kapsamı genişletilmiştir.

 

Düzenlemenin Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2021'dir.

 

2

Kısmi Tevkifat Uygulanacak Diğer Hizmetler:

 

Yukarıda bahsi geçen düzenlemenin devamı mahiyetinde olmak üzere; Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan Kısmi Tevkifat Uygulanacak Diğer Hizmetler başlığı altında; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerine ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

Ancak, sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri bu kapsamdan çıkarılmıştır.

 

Düzenlemenin Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2021'dir.

 

3

Tevkifat Uygulamasında Sınır:

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.000.-TL” tutarındaki tevkifat uygulama sınırı % 100 artırılmak suretiyle “2.000.-TLolarak değiştirilmiştir.

 

Buna göre; Kısmi Tevkifat Uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000.-TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacak ancak sınırın aşılması halinde tutarın tamamı üzerinden tevkifat uygulaması yapılacaktır.

 

Düzenlemenin Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2021'dir.

 

4

KDV Mükellefi Olmayan Alıcıların Tevkifat Uyguladığı İşlemlerde Düzeltme:

 

Tebliğin Tevkifat Uygulamasında Sınır başlıklı (I/C-2.1.4.1.) bölümünde; Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme işleminin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Buna göre; alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenecek ve söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınacaktır Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilecektir.

 

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde işlem tesis edilecektir.

 

v  Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınacaktır.

 

v  Ancak, Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanmak suretiyle vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır.

 

Düzenlemenin Yürürlük Tarihi: 3 Haziran 2021'dir.

 

5

Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisnanın Uygulanması:

 

Tebliğin Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna başlıklı (II/B-7.2.1.) bölümünde yer verilen açıklamalar çerçevesinde, mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alması gerektiği yönünde değişiklik yapılmıştır.

 

Alınan olumlu görüş üzerine, öteden beri uygulanageldiği gibi ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla Tebliğ ekinde (EK: 11A) yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilecektir.

 

Düzenlemenin Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2021'dir.

 

6

Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulanması:

 

Tebliğin; Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulanmasına ilişkin (II/B-7.2.2.) bölümünde yapılan düzenlemeye göre; Ulusal Güvenlik Kuruluşu, kendisine verilen listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapacaktır.

 

Akabinde; yukarıda belirtildiği gibi nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair yine aynı şekilde Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınacak ve alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği Tebliğ ekinde (EK: 11B) yer alan biçimde onaylamak suretiyle Yüklenici Firmalara verecektir.

 

Düzenlemenin Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2021'dir.

 

7

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisnanın Kapsamı:

 

Tebliğin (II/B-17.1.) bölümünde değişiklik yapılmak suretiyle Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları da istisna kapsamına dahil edilmiştir.

 

Düzenlemenin Yürürlük Tarihi: 3 Haziran 2021'dir.

 

8

Gayrimenkul Yatırım Fonları İle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yetki Belgesi Aranmaksızın Taşınmaz Ticareti Yapması:

 

Tebliğin; Özel Matrah Şekillerini düzenleyen İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti başlıklı (III/A-4.9.) bölümünde değişiklik yapılmak suretiyle 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılacağı ve dolayısıyla bunlar için Özel Matrah Şekillerinin uygulanabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Düzenlemenin Yürürlük Tarihi: 3 Haziran 2021'dir.

 

9

Finansman Giderine İlişkin KDV'nin İndirim Konusu Yapılması:

 

Tebliğin İndirilemeyecek KDV'ye ilişkin Genel Açıklamaların yapıldığı (III/C-2.1.) bölümüne; Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenlemenin KDV Kanunun indirilemeyecek KDV'yi düzenleyen 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmediğinde bahisle doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Diğer bir ifadeyle; KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişen, Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin KDV'ye Kanunu'nun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Düzenlemenin Yürürlük Tarihi: 3 Haziran 2021'dir.

10

İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması:

 

Tebliğin İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması başlıklı (IV/D-1.) bölümünde yapılan düzenleme ile aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün olabilecektir.

 

Düzenlemenin Yürürlük Tarihi: 3 Haziran 2021'dir.

 

  

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri Numaralı Tebliğ - Karşılaştırmalı

Madde

No

Yapılan Düzenleme

Düzenleme Öncesi Tebliğ

Düzenleme Sonrası Tebliğ

1

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan

“- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” satırı

“- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak,

“- Sigorta ve reasürans şirketleri,” satırı

“- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiştir.

2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

 

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve

bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Sigorta ve reasürans şirketleri

(,,,,,,,)

 

2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

 

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve

bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme

birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,”

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

(,,,,,,,)

 

2

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan “kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresi

“kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “sigorta ve reasürans şirketleri,” ibaresi “sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “ifalarında” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir. “(sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)”

2.1.3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

 

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve

kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler

 

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve

kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında “(sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)” söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

3

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.000 TL’yi” ibaresi “2.000 TL’yi” olarak değiştirilmiştir.

2.1.3.4. Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar

2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi

aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı

üzerinden tevkifat yapılır.

2.1.3.4. Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar

2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi

aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı

üzerinden tevkifat yapılır.

4

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:

-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.

-Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”

2.1.3.4. Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar

2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır

(,,,,,,,)

 

2.1.3.4. Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar

2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır

(,,,,,,,)

 

“Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir. Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:

-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.

-Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”

5

Aynı Tebliğin (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.”

7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

7.2. İstisnanın Uygulanması

7.2.1. Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde

(,,,,,,,)

 

7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

7.2. İstisnanın Uygulanması

7.2.1. Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde

(,,,,,,,)

“İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.”

6

Aynı Tebliğin (II/B-7.2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği (EK:11B)’de yer alan biçimde onaylar.”

7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

7.2. İstisnanın Uygulanması

7.2.2. Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde

(,,,,,,,)

 

7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

7.2. İstisnanın Uygulanması

7.2.2. Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde

(,,,,,,,)

“Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği (EK:11B)’de yer alan biçimde onaylar.”

7

Aynı Tebliğin (II/B-17.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “mevzuat seti kitapları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları” ibaresi eklenmiş,

beşinci paragrafında yer alan “Boyama defterleri, kitap” ibaresi “Kitap” olarak değiştirilmiştir.

17. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna

17.1. Kapsam

(,,,,,,,)

Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna kapsamındadır.

 

Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap

kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi istisna kapsamında değerlendirilmez.

 

17. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna

17.1. Kapsam

(,,,,,,,)

Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları da istisna kapsamındadır.

 

Kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap

kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi istisna kapsamında değerlendirilmez.

 

8

Aynı Tebliğin (III/A-4.9.) bölümünün beşinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılırlar.”

4. Özel Matrah Şekilleri

4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti

(,,,,,,,)

Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler, 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkârlardır. Taşınmaz ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler.

4. Özel Matrah Şekilleri

4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti

(,,,,,,,)

Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler, 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkârlardır. Taşınmaz ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler. “6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılırlar.”

9

Aynı Tebliğin (III/C-2.1.) bölümünde yer alan “ç)” bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

 

3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.”

C. İNDİRİM

2.İndirilemeyecek KDV

2.1. Genel Açıklama

(,,,,,,,)

 

C. İNDİRİM

2.İndirilemeyecek KDV

2.1. Genel Açıklama

(,,,,,,,)

“Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

 

3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.”

10

Aynı Tebliğin (IV/D-1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Bununla birlikte, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkündür.”

D. DİĞER HUSUSLAR

1. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

(,,,,,,,)

 

D. DİĞER HUSUSLAR

1. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

(,,,,,,,)

Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir

kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir.

“Bununla birlikte, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkündür.”

11

Bu Tebliğin; - 1, 2, 3, 5 ve 6 ncı maddeleri yayımını izleyen ay başında, - diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

12

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür