KDV, Damga Vergisi ve Kurumlar Vergisi'yle İlgili Düzenlemeler İçeren Kanun Tasarısı TBMM'de

Yayınlanma Tarihi: 21 Aralık 2016Özet: "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 16.12.2016 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulmuştur. Tasarı'da vergi kanunlarında değişiklik öngören hükümler de yer almaktadır. Bültenimizde bu hükümlerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Açıklamalar

Gider Vergileri Kanunu'ndaki Değişiklikler

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun istisnaları düzenleyen 29. Maddesinin p bendine göre  "Arbitraj muameleleri ile Türkiye'de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar." BSMV'den istisnadır.

Kanun Tasarısı'nın 2. maddesi ile bu bentten "Türkiye'de kurulu borsalarda gerçekleştirilen" ifadesinin çıkarılması teklif edilmektedir. Bu şekilde işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin işlemler ve bu işlemler sonucu lehe alınan paralar da BSMV'den istisna olacaktır.

Damga Vergisi Kanunu'ndaki Değişiklikler

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ek 2. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapılarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihale konusu edilen yolcu taşıma işlerinin döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnası kapsamına alınması ve uluslararası yük taşımacılığına ilişkin damga vergisi istisnasının yolcu taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletilmesi amaçlanmaktadır.

Harçlar Kanunu'ndaki Değişiklikler

Damga Vergisi Kanunu'nda yapılması teklif edilen değişikliğe paralel olarak, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun istisnalar ile ilgili hükümlerinde düzenleme yapılarak; kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihale konusu edilen yolcu taşıma işlerinin döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin harç istisnası kapsamına alınması ve uluslararası yük taşımacılığına ilişkin harç istisnasının yolcu taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletilmesi amaçlanmaktadır.

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin "XII-Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden ve Bunların Vizelerinden Alınacak Harçlar" kısmında yer alan ve bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yapılacak vize işlemlerinden harç alınmayacaktır.

Katma Değer Vergisi Kanunu'ndaki Değişiklikler

  • Madde 13/d'de yapılacak değişiklik ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV 'den istisna edilecektir.

  • Madde 17/4-r'de yapılacak değişiklik ile Belediye ve İl Özel İdareleri tarafından yapılacak taşınmaz satışları, en az 2 tam yıl süre mülkiyetinde bulundurma şartı aranmaksızın KDV istisnasından yararlanacaktır. Söz konusu istisna geçmişe yönelik olarak da uygulanacak, taşınmaz satışlarına ilişkin olarak belediyeler ve il özel idareleri tarafından beyan edilen ancak Hazineye ödenmeyen katma değer vergisi, bu idarelerden taşınmaz satın alanlara Hazine tarafından iade edilmeyecektir.

  • KDV Kanunu'na eklenecek yeni bir geçici madde ile; tutarı ne olursa olsun, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamında münhasıran imalat sanayiinde ve sadece 2017 yılındaki yatırım harcamaları kapsamında gerçekleştirilecek inşaat işleri nedeniyle yüklenilecek ve indirim yoluyla telafi edilemeyecek KDV'nin iade edilmesi amaçlanmaktadır. 50 Milyon TL ve üstünde sabit yatırım tutarı olanların yılın 6 aylık dilimlerinde yüklenilen ve indirilemeyen KDV , 6 ayı takip eden 1 yıl içinde iade edilecektir. Sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL altında olanlarda ise yıl içinde yüklenilen ve indirilemeyen KDV ertesi yıl içinde iade edilecektir. Böylece daha önce aynı kanunun geçici 30. maddesinde yer alan ve 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesine yönelik düzenlemenin dışında, bahse konu yeni geçici madde ile de, tutarı ne olursa olsun mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamında imalat sanayiinde, 2017 yılındaki yatırım harcamaları kapsamında gerçekleştirecekleri inşaat işleri nedeniyle uygulanacak destek unsurları güçlendirilmiş olmaktadır. 2017 yılında gerçekleştirilecek olan bu yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle, 2017 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iade talebi açısından, özellikle asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ait KDV'nin, 6 aylık dönemler içerisinde iade talebinin yapılmasının sağlanması, KDV yükünün daha kısa bir süre içinde giderilmesine yönelik olması açısından oldukça önemlidir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki Değişiklikler

  • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. Maddesine eklenecek yeni fıkra ile, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, Kurumlar Vergisi Kanunu 19/1 maddesi kapsamında kendi aralarında birleşmeleri halinde, bu kurumların birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettikleri kazançlar ile, aynı şartları haiz birleşilen kurumun birleşmenin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranını %75'e kadar indirimli uygulatma ve indirim oranını sektörler, iş kolları, bölgeler, üretim alanları, hesap dönemleri, orta veya yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı-ihracatçı firmalar itibariyle farklılaştırma hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

  • 5520 Sayılı Kanun'a eklenecek geçici madde ile mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, Kanun'un 32/A maddesi 2/b bendinde yer alan %55, %65 ve %90 şeklindeki kanuni oranlar sırasıyla %70, %80 ve %100 şeklinde, c bendinde %50 şeklinde yer alan kanuni oran ise %100 şeklinde uygulanacaktır.

Asgari Ücret Desteği İle İlgili Düzenleme

5510 Sayılı Kanun'a eklenecek geçici madde ile, 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam ettirilmesi öngörülmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç

16.12.2016 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Gider Vergileri Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklikler öngörmekte, asgari ücret desteğinin 2017'de devam etmesi hükmünü de içermektedir.

Tasarı metninin komisyon ve genel kurul çalışmalarında değişikliğe uğramasının muhtemel olduğunu belirtmek isteriz.

Ek- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı​​

Bültenimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız​

Konuyla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,