KDV Beyannamesinin İndirimler Tablosunda Önemli Değişiklikler Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 04 Şubat 2019Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde "1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Değişiklik" başlıklı duyuru yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Bilindiği üzere; KDV Kanunu'nun; "Beyannamelerin Şekil ve Muhtevası" başlığını taşıyan 42'nci maddesinde; KDV Beyannamelerinin şekil ve muhtevası ile gümrük giriş beyannamelerinde KDV'ye ilişkin olarak yer alacak bilgilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve tanzim olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Sözü edilen yetkiye istinaden, 1 Numaralı KDV Beyannamesinde "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılarak onun yerine; Yurtiçi Alımlar, İthalde Ödenen ile Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV olmak üzere aşağıdaki 3 ayrı satır eklenmiştir.

1) 108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV: Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak tevkif edilmeyen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

2) 109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV: Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

3) 110 - İthalde Ödenen KDV: İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

Öte yandan; Beyannamenin "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmadığından bu tablo yeni oluşturulan yukarıdaki satırların toplamını içerecek şekilde beyan edilecektir.

Buna göre, KDV Mükellefleri, mal ve hizmet alımlarında ödenen KDV'yi "191-İndirilecek KDV Hesabında" yukarıdaki bölümlemeyi içerecek şekilde izleyebileceklerdir.

Bu değişiklik Ocak 2019 dönemine ait olup 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren verilecek KDV Beyannamelerinde uygulanacaktır.

Mezkûr duyurunun tam metnine aşağıda yer verilmiştir.

Kaynak: GİB, https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

DUYURULAR

01.02.2019 - 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Değişiklik

1 No.lu KDV Beyannamesinde "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı, Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırılarak, yerine 108 - 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir. "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tablo yeni oluşturulacak satırların toplamını içerecek şekilde beyan edilecektir. İndirimler tablosundaki yeni kodlar beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacaktır. 

108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.

109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

110 - İthalde Ödenen KDV

İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 


Saygılarımızla,