Kapatılan Kuruluşlardan Alacakların Tahsili için Tanınan 60 Günlük Süre Başladı

Yayınlanma Tarihi: 18 Ağustos 2016Özet: 17 Ağustos 2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ("KHK") 5. Maddesi ile Olağanüstü Hal kapsamında yürürlüğe konulan 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesinde kapatılan ve varlıkları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ("VGM") veya Hazine'ye devredilen kurum ve kuruluşlardan olan alacakların tahsiline yönelik olarak uygulamada ortaya çıkan sorulara açıklık getirilmiştir. 

Söz konusu KHK çerçevesinde getirilen düzenlemelerin özeti bültenimizin konusunu oluşturmaktadır.

Açıklamalar

Kapatılan kurum ve kuruluşların borçları ödenecek mi?

VGM veya Maliye Bakanlığı aşağıdaki kriterleri taşıdığını tespit ettikleri alacaklıların alacaklarını uygun bir takvimde ödemeye yetkili kılınmıştır:

 • Ödenmesi talep edilen alacağın "gerçek mal veya hizmet ilişkisine" dayanması,
 • Alacaklının bahse konu KHK'da ismi geçen örgütler ile ilişkisinin bulunmaması,
 • Kefaletten doğmaması.


Benzer şekilde, kapatılan kurum ve kuruluşların taahhüt ve garanti ettiği ancak vermediği mal ve hizmet bedellerinin ödemesini durdurmaya veya ödemeye bu kurumlar yetkilidir.

Borçların tamamı ödenecek mi?

Borçların ödenmesinin diğer bir şartı bunların devralınan varlıkların değerini geçmemesi ve ek mali külfet getirmemesidir. Yani borçların devredilen mal varlığını aşan kısmı VGM veya Hazine tarafından ödenmeyecektir.

Borçların ödenmesinde bir önceliklendirme yapılacak mı?

Borçların ödenmesinde izlenecek sıra ilgili maddenin 5. fıkrasında düzenlenmiş. Buna göre;

 • mal varlığının aynından doğan vergi borçlar,
 • rehinli alacaklar,
 • sigorta primleri,
 • vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar,
 • enerji, iletişim ve su kullanım borçları,
 • çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar öncelikle ödenecek.
   

Burada İcra ve İflas Kanunu 206. maddeden farklı olarak enerji, su ve iletişim kaynaklı ve düşük meblağlı borçlara öncelik tanındığı söylenebilir. İşçi alacaklarına ise herhangi bir öncelik tanınmamıştır.

Alacaklılar ne yapmalı?

Bu kapsamda tespite konu edilebilecek borç ve yükümlülüklere ilişkin olarak hak iddiasında bulunan alacaklılar ilgili idaresine kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle VGM ve Maliye Bakanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için belirli bir süre var mı?

Bu kapsamda tespite konu edilebilecek borç ve yükümlülüklere ilişkin olarak hak iddiasında bulunanlarca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış (60) günlük hak düşürücü süre içerisinde ilgili idaresine kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir.

17.08.2016 tarihinden sonra yapılacak kapatma işlemlerinde ise altmış (60) günlük süre kapatma tarihinden itibaren başlayacaktır.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara borçlu olanların durumu ne olacak?

Avans dahil her türlü alacak, senet, çek ve diğer kıymetli evraka ilişkin olarak dava ve icra takibi ile diğer her türlü işlemi yapmakla VGM ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Kapatılan kurum ve kuruluşların ticaret sicil kayıtları ne olacak?

İlgili kurum ve kuruluşların ticari sicil kayıtları re'sen terkin edilecektir. ​

Söz konusu KHK bültenimiz ekinde yer almaktadır. 

KHK/670- Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname​

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (216) 6819100/9021 numaralı telefondan veya  onurkucuk@kpmg.com elektronik posta adresinden KPMG Türkiye Hukuk Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı ​Onur Küçük ile irtibat kurabilirsiniz.