Kaldıraçlı İşlemler ve Aynı Hükümlere Tabi Türev Araç İşlemleri SPK Tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Aracılığıyla Yapılabilecek

Yayınlanma Tarihi: 03 Temmuz 2017Özet: 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yayımlanmıştır. Anılan Karar ile kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev işlemler Türkiye'de yerleşik kişilerce yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabileceği ve yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla alım satımının serbest olacağı kararlaştırılmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Karar ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da değişiklik yapılmıştır ve Karar 3 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"  ile;

  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 2. maddesinin yürürlükten kaldırılan (p) bendine; "Sermaye Piyasası mevzuatı; 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan diğer mevzuatı" ifadesi eklenmiştir.

  • Anılan Karar'ın 2 maddesi ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 6. maddesinin 9. fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik Öncesi

"Vadeli döviz alım satımına ilişkin düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası yetkilidir."

Değişiklik Sonrası

"Kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri Türkiye'de yerleşik kişilerce yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabilir."​

  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 15. maddesinin yürürlükten kaldırılan (e) bendine; "Türkiye'de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir.

Ayrıca söz konusu Karar ile, standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithal ve ihracında değişiklik yapılmış ve ilgililerin talebi doğrultusunda İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi Resim Harç İstisnası Hakkında Karar ve Tebliğ ile Dahilde İşleme Rejimi kararı ve düzenlemelerinin ekonomi Bakanlığı'nın onayı doğrultusunda uygulanabileceği kararlaştırılmıştır.

Değişiklik Öncesi

"Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali ve ihracatı serbesttir. Ancak, standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin, ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi esas olup, ithalat ve ihracat rejim, karar ve yönetmelikleri uygulanmaz. Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarında hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsa'ya teslim etmek zorundadır."

Değişiklik Sonrası

"Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali ve ihracı serbesttir. Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin, ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi yeterli olup, ithalat ve ihracat rejim, karar ve yönetmelikleri uygulanmaz. Ancak, standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ihracatında ilgililerin talebi durumunda, 15.12.1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi Resim Harç İstisnası Hakkında Karar, İhracat: 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi Resim Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ile 17.01.2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi kararı ve bunlara dayanılarak yayımlanan düzenlemeler uygulanabilir. Bu talepleri inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsa'ya teslim etmek zorundadırlar. "

Ek- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar​​

Saygılarımızla,