İndirimli Oran Kapsamındaki KDV İade Taleplerinde Alt Sınır 2022 Yılı İçin 25.700.-TL'ye Yükseltildi

Yayınlanma Tarihi: 21 Aralık 202121 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 39 seri numaralı Tebliğ ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır yeniden değerleme (% 36,2) oranında artırılmak suretiyle, 2022 yılı için 25.700.-TL olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun; “Vergi İndirimi” başlığını taşıyan 29 uncu maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi mükelleflere iade edilmektedir.

Mezkûr maddeye göre indirimli oranda vergiye tabi işlemler nedeniyle iade hakkının doğması, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve işlemin gerçekleştiği dönemde indirim yoluyla giderilemeyen vergi tutarlarının ilgili yıl için Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilmiş olan alt limiti geçmesine bağlıdır.

Konuyla ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliği'nin "3.4.7.Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları" başlıklı bölümünde yer verilen açıklamaya göre, indirimli oran kapsamında iade taleplerinde, geçmiş yıllar için belirlenen alt sınırlar, doğrudan cari yıla ilişkin iade hesabına dâhil edilmeyecek, devreden KDV hesabında muhafaza edilecektir.

Yıllar İtibariyle Uygulanan İade Sınırı ve Yaşanan Sorun:

Önceki uygulamada Bakanlar Kurulu, yıllar itibariyle Kanun’un verdiği yetkisini kullanırken ya doğrudan bir limit belirlemiş ya da daha önce belirlenen limitin o yıl için belirlenmiş olan yeniden değerleme oranında artırılmasını kararlaştırmıştır.

Yıllar itibariyle belirlenen KDV iade altı sınırları aşağıdaki tabloya alındığı gibidir.

Uygulanan

Takvim Yılı

Yasal Dayanak (Bakanlar Kurulu – Cumhurbaşkanı Kararı/Yeniden Değerleme Oranı)

Belirlenen İade

Sınırı/TL

1999

2000/1074 Sayılı B.K.K.

1.000 (1 milyar lira)

2000

2001/2185 Sayılı B.K.K.

2.000 (2 milyar lira)

2001

2002/3606 Sayılı B.K.K.

4.000 (4 milyar lira)

2002

85 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

6.400 (6,4 milyar lira)

2003

91 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

8.200 (8,2 milyar lira)

2004

92 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

9.100.-YTL

2005

98 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

10.000.-YTL

2006

2006/10379 Sayılı B.K.K.

10.000.-TL

2007

102 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

10.800.-TL

2008

107 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

11.600.-TL

2009

111 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

13.000.-TL

2010

113 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

13.300.-TL

2011

114 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

14.300.-TL

2012

116 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

15.800.-TL

2013

121 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

17.000.-TL

2014

123 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

17.700.-TL

2015

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

19.500.-TL

2016

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

20.600.-TL

2017

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

21.400.-TL

2017

2017/9759 sayılı BKK ‘da 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10.000 TL’ye indirilmiştir.

10.000.-TL

2018

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

11.400.-TL

2019

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)

14.100.-TL

2020

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)

17.300.-TL

2021

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

18.900.-TL

2022

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

25.700.-TL

 

KDV Kanunu’nun 29/2 nci maddesine göre indirimli oranda vergiye tabi işlemler nedeniyle iade hakkının doğması, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve işlemin gerçekleştiği dönemde indirim yoluyla giderilemeyen vergi tutarlarının, ilgili yıl için tespit edilmiş olan tablodaki alt limiti geçmesine bağlıdır.

Buna göre, 2022 yılındaki indirimli oran kapsamında işlemler için KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)’nde belirtilen 25.700.-TL tutarındaki sınır tespit edilmiştir.

Bu itibarla, örneğin; 2022 yılında indirimli oranda vergiye tabi işlemler nedeniyle yüklendiği ve işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla gideremediği vergiler toplamı 200.000.-TL olarak tespit edilen bir mükellefe, bu yıla ait 25.700.-TL tutarındaki sınır dikkate alınmak suretiyle 174.300.-TL tutarındaki KDV iadesi yapılabilecektir.

İlgili Tebliğ'e bu linkten ulaşabilirsiniz.