İhraç Kayıtlı Teslimlerde İhracat Süreleri Mücbir Sebep Dolayısıyla Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2020Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31.03.2020’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Sirküleri ile, tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat süreleri uzatılmıştır.

 

Açıklamalar:

 

Bilindiği üzere, KDV Kanunu uyarınca, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ayın başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin edilmektedir.

 

İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilmektedir.

 

31.03.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan KDV-68/2020-1 sayılı Sirküler uyarınca, ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur. Mükelleflerin, ek süre için vergi dairesine ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. Diğer taraftan, ihracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi söz konusu döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

 

Örneğin, imalatçı (A) firması tarafından Ocak-2020 döneminde ihraç kaydıyla ihracatçı (B) firmasına teslim edilen malların ihracatı, 30.04.2020 tarihine kadar gerçekleştirilememiştir. İhracatçı (B) firması, ek süre talebi için vergi dairesine başvuru yapmaksızın, 31.07.2020 tarihine kadar ihracat işlemini gerçekleştirmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunacaktır.

 

Ayrıca, daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek süre ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanacaktır.

 

Ek: 31.03.2020 tarih ve KDV-68/2020-1 sayılı KDV Sirküleri

Saygılarımızla,