İhraç Edilen Kara Taşıtlarının İlk Dolum Yağı ve Akaryakıtlarının ÖTV'lerinin İadesine İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 12 Nisan 2019Özet:12.04.2019 tarih ve 30743 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)" ile, ihraç edilen taşıtların taşıtlara ilişkin ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının ÖTV'lerinin iadesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Açıklamalar

27.02.2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtların ÖTV'lerinin, bu malların ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralı mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu indirimli ÖTV uygulamasına yönelik usul ve esaslar 12.04.2019 tarih ve 30743 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan "Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)" ile belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeyle ilgili özet bilgiler aşağıdaki şekildedir:

1.İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimine İlişkin ÖTV'nin Beyanı

ÖTV mükellefleri tarafından Kanun'a ekli (I) sayılı listede yer alan ilk dolum yağı ve akaryakıtların, kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere imalatçılara tesliminde, bu malların ÖTV'leri beyan edilerek ödenecektir.

Ancak, ihraç edilecek kara taşıtlarının imalatçıları tarafından ithal edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının, sözü edilen kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılması hali ÖTV Kanunun uyarınca teslim sayılacağından, bu ithalatçı imalatçılar söz konusu kullanımlarına ilişkin olarak ÖTV beyan ederek ödeyeceklerdir.

2. İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı

İlk dolum yağları ve akaryakıtlarını ihraç edilen kara taşıtlarının üretim sürecinde yurt içinde ilk defa kullanmış olan imalatçılar, ihraç edilmiş her bir kara taşıtı adedine dair kullanımları için, bunlara teslim tarihi itibariyle uygulanan ve beyan edilerek ödenmiş olan ÖTV'nin;

  • İlk dolum yağlarında tamamını,

  • İlk dolum akaryakıtlarında 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda "7" litreyi, 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda "2" litreyi, diğer mallarda da "15" litreyi geçmeyecek şekildeki kullanımlarına isabet eden tutarını,

iade olarak talep edebileceklerdir.

3.İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Üretim Sürecinde Kullanılması ve İade Talep Süresi

İhraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere ithal edilen veya yurt içindeki ÖTV mükelleflerinden ÖTV'si ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulamasından yararlanılabilmesi için, söz konusu malların ithalat veya satın alma tarihini takip eden ayın başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış olması ve üretilen bu kara taşıtlarının aynı süre içinde ihraç edilmiş olması gerekmektedir.

ÖTV iadesi taleplerinin de yukarıda belirtilen süreler içerisinde, KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine iletilmesi gerekmektedir. Ancak, ihracatın on ikinci ay içerisinde gerçekleşmesi durumunda, buna ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilecektir. Bu süreler geçtikten sonra iade talebinde bulunulamayacaktır.

4.İade Talep Edebilecekler

Sadece yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş olan kara taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum yağları ve akaryakıtları kullanan imalatçılar ÖTV iadesi talep edebilecektir.

5. İade Talep Şekli

ÖTV iade talepleri, internet vergi dairesi üzerinden KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılacaktır. İadenin nakden veya mahsuben yapılması mümkündür.

5.1. Mahsuben İade

Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil vergi borçları ve ferileri ile SGK'ya olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) için söz konusu olabilir.

Bir takvim yılında üç veya daha fazla aylık döneme ilişkin olarak mahsuben iade alan mükelleflerin, her takvim yılı için mahsuben iade alınan herhangi bir aylık dönemi vergi dairesince vergi incelemesine sevk edilir. Vergi incelemesi sonucunda, yüzde beşten fazla farklılık bulunması (fazla mahsuben iade alınmış olması) durumunda, mükellefin ilgili takvim yılında mahsuben iade aldığı tüm dönemler vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme sonucunda düzenlenecek rapora göre işlem yapılacaktır.

5.2. Nakden İade

Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılacaktır.

Ancak, iadesi talep edilen ÖTV tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, ilgili belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğinin tespiti üzerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin beş iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

6.Uygulamanın Yürürlüğü

İlgili Tebliğ 01/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek- Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Saygılarımızla,