Hizmet İhracatı Yapan Firma Çalışanlarına Stopaj Teşviki Esasları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 04 Ekim 2016Özet: Yeni Gelir Vergisi Tebliği (No:293) 02.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de ilan edildi. İlgili Tebliğ'in getirdiği yenilikler yurtdışına hizmet veren Türk Şirketlerin istihdam ettiği personellere Gelir Vergisi indirimi imkanı sunuyor. Mevzuat değişikliği 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Açıklamalar

Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişiklik ile özellikle yurtdışına hizmet veren Şirket çalışanlarının vergi yükünün azaltılması hedefleniyor. Tebliğ ile idarenin ihracatın desteklenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik politikaların desteklendiği yorumunu çıkarmak mümkün.

Yasa değişikliği ile kanunda belirtilen ön şartları yerine getiren mükellef kurum çalışanları Gelir Vergisi indirimi hakkına sahip olacaklar.

293 seri no'lu Tebliğ ile; Türkiye mukimi kurumlar yıllık gelirlerinin yüzde 85'ini yurtdışına verilen hizmetlerden elde etmesi durumunda, kurum personelleri bahsi geçen Gelir Vergisi indiriminden faydalanmaya hak kazanabilecekler. Teşvikten faydalanılabilmesi için kurumların aşağıdaki şartları sağlıyor olması gerekmektedir:

Şirket'in mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, medikal raporlama, muhasebe, çağrı merkezi, sertifikalandırma, veri saklama, veri analizi gibi alanlarda faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Şirket'in yıllık gelirinin yüzde 85'I yurtdışına verilen hizmetlerden müteşekkil olması gerekmektedir.

Düzenlenen fatura veya benzeri vesikalar Türkiye Cumhuriyeti mukimi olmayan gerçek yada tüzel kişiler adına düzenlenmiş olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti mukimi olmayan gerçek yada tüzel kişilere sağlanan hizmetler, hizmeti alanlar tarafından yine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında değerlendirilmelidir.

İlgili yasal değişikliğinin 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği unutulmamalıdır. Tebliğin getirdiği getirdiği Gelir Vergisi indiriminden yukarıda sıralanan şartların yerine getirilmesi durumunda; faaliyetin yapıldığı takvim yılına ilişkin yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamesinin beyan edildiği tarihten sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin Muhtasar beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerden mahsup edilmek suretiyle yararlanılabilecektir. Örneğin; 2017 takvim yılına ilişkin faaliyetlerine istinaden indirim uygulamasına ilişkin şartları yerine getiren bir mükellefin en erken 2018 takvim yılı Nisan ayı itibariyle indirim uygulamasından yararlanabileceğini belirtebiliriz.

Takip eden vergilendirme dönemlerinde de aynı indirimden faydalanmak için bahsi geçen koşulların aynı şekilde sağlanmaya devam ediyor olması gerekmektedir.

Yararlanma

Yurtdışına hizmet veren işletmelerden indirim şartlarını yerine getirenlerce, indirim tutarının hesaplanması amacıyla ilgili hizmetin üretilmesinde kullanılan personellerin (destek elemanları hariç) bilgileri ile ücretleri, tevkif edilen vergiler ve indirim tutarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı Yurtdışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim Uygulamasına İlişkin Bildirim formu doldurulacaktır.

Kapsam

Kanun kapsamında faydalanılacak Gelir Vergisi indirim haddi; ilk Gelir Vergisi dilimi ile (şu anda yüzde 15) brüt asgari ücretin (şu anda 1.399,95 TL) çarpımı kadar yani 209,99 TL olacaktır. Maliye Bakanlığı'nın her takvim yılı başında asgari ücret artış miktarını açıkladığı varsayımı altında, takip eden takvim yıllarına ilişkin (2018 takvim yılı ve izleyen yıllar) indirim tutarının da artacağı kabul edilebilir.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,

​Ek-1 İndirim Uygulamasına İlişkin Bildirim Formu

Ek-2 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)​