Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8000) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2023İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8000) Resmi Gazete’de Yayımlandı

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılmasına dair 23/11/2023 tarihli ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karara eklenen Geçici Madde ile 24/11/2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların en geç 01/04/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi durumunda 7846 sayılı Karar hükümleri uygulanmayacağı ve hesaplanan KDV'nin indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bilindiği üzere, 23/11/2023 tarih ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,

o   İthalatta gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar,

o   İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler,

o   İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler

o   ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar

dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştı.

28 Aralık 2023 Tarihli ve 32413 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına 24/11/2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların en geç 1/4/2024 tarihine kadar ithal edilmesi halinde 7846 sayılı karar hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü eklenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.