Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 05 Nisan 2019Özet: 04.04.2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No'lu Geri Kazanım Katılım Beyannamesi Genel Tebliği ile birlikte Poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesine ilişkin düzenlemeler yayımlanmıştır.

Açıklamalar

04.04.2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)" ile birlikte, 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslara açıklık getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğde plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım paylarına ilişkin beyanname, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24'üncü günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmekte olup, aynı ayın sonuna kadar ödenecektir.

Tebliğde yer alan düzenlemelere göre;

Kurumlar vergisi mükelleflerince;

  • Mart ayına ilişkin payların 24.04.2019 saat 23.59'a kadar beyan edilmesi ve 30.04.2019 sonuna kadar ödenmesi

  • Nisan ayına ilişkin paylarınsa 24.05.2019 saat 23.59'a kadar beyan edilmesi ve 31.05.2019 sonuna kadar ödenmesi

gerekmektedir.

Kurumlar vergisi mükellefi dışındakiler ise 3 aylık dönemler itibariyle beyanname vereceklerdir. İlgili dönemlere aşağıda yer verilmiştir.

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

d) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Ocak Şubat Mart aylarına ait olan beyannamelerin ayrı ayrı olarak, 24.04.2019 23.59'a kadar beyan edilmesi ve 30.04.2019 sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. (2872 sayılı Kanunun Geçici 4'üncü maddesi)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda e-beyanname sistemine eklenmiş olan "POSET" kodu beyanname üzerinde "Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. (Söz konusu beyannamesin ekran görüntüsüne aşağıda yer verilmiştir)

b3104.jpg

Söz konusu Geri Kazanım katılım paylarına ilişkin beyannamenin verileceği yer;

i. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,

ii. Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

vergi dairesidir.

Çevre Kanunu'na eklenen, geri kazanım katılım payı başlıklı Ek Madde 11'inci maddesinde "Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir…" hükmü yer almakta olup bu çerçevede geri kazanım katılım payının tahsiline yönelik gerekli düzenleme anılan Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü gereği Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecektir. Poşet dışındaki diğer ürünler için henüz bir düzenleme yayımlanmamıştır.

Ek- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Saygılarımızla,