Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 06 Şubat 2020Özet: 05.02.2020 tarihli ve 31030 sayılı Resmi Gazete'de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile, plastik poşet  ve diğer ürünler için geri kazanım katılım payının beyan ve ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

Açıklamalar

 

05.02.2020 tarihli ve 31030 sayılı Resmi Gazete'de Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğde yer alan önemli düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

 

1.      Tebliğin Kapsamı

 

1 Sıra No’lu Geri Kazanın Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği sadece plastik poşetler için uygulanacak geri kazanım katılım payına ilişkin düzenlemeler içermekte olup, yapılan değişiklikle birlikte plastik poşetlere ek olarak 2872 sayılı Kanun’a ekli (1) sayılı listede yer alan tüm ürünler kapsama alınmıştır.

 

2.      Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Beyan Zamanı                  

 

Söz konusu tebliğ uyarınca, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Eski uygulamada ilgili beyannameler, takip eden ayın 24. günü saat 23.59’a kadar verilebilmekteydi.

 

3.      Mahsuplaşma Uygulaması

 

1 Seri No’lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’ne eklenen düzenleme ile, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını, plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebilme imkanı getirilmiştir.

 

Ayrıca, bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine devredilecektir.

 

4.      Ürünlerde Orijinal Eşya/Parça Olarak Kullanılan Ürünler

 

Tebliğ’e eklenen örneklerde, ürünlerde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve 2872 sayılı Kanun’a ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler (akü, lastik, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşyalar) için geri kazanım katılım payı hesaplamayacağı, ancak mükellef kurum tarafından vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterileceği belirtilmiştir.

 

5.      Geri Kazanım Katılım Payı Tutarını Azaltıcı Mahiyetteki Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

 

Önceki uygulamada, Geri Kazanım Katılım Payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilmekte ve alınan cevaba göre gerekli düzeltme işlemleri yapılmaktaydı. 

 

Tebliğ’de yapılan değişiklik uyarınca, geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda bu beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin elektronik ortamda bilgi verilinceye kadar, vergi dairesi müdürlükleri tarafından geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili il müdürlüklerine yazı ile bilgi verilecektir

 

6.      Tebliğin Yürürlüğü

 

Söz konusu tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Ek: Geri Kazanım Katılım PayıBeyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 2)