Gerçek faydalanıcı bilgilerinin bildirimine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 13 Temmuz 2021Özet: 13.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 529 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller için gerçek faydalanıcı bilgilerini beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

 

Açıklamalar:

 

1.Tebliğin kapsamı

 

Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla gerçek faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) yayımlanıştır.

 

2. Gerçek faydalanıcının tanımı

 

“Gerçek faydalanıcı” terimi tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri ifade etmektedir.

 

3.Bildirim yapmak zorunda olanlar

 

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 01.08.2021 tarihi itibarıyla faal olan;

 

Ø  Kurumlar vergisi mükellefleri,

Ø  Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,

 

vermek zorundadırlar.

 

Öte yandan; banka, banka ve kredi kartı kuruluşları, kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, finansman ve faktöring şirketleri, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri, finansal kiralama şirketleri, takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, noterler, avukatlar, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, bağımsız denetim kuruluşları ile diğer bazı kişi ve kurumlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edilmesi halinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmek zorundadır.

 

4.Gerçek faydalanıcıların belirlenmesi

 

Tüzel kişilerde;

 

Ø  Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

Ø  Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

Ø  gerçek faydalanıcının yukarıdaki şekilde tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,

 

gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecektir.

 

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde;

 

Ø  Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

Ø  Yukarıdaki şekilde gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,

 

üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir ve bildirime konu edilir.

 

Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecektir.

 

5. Bildirimin dönemi ve verilme zamanı

 

Bildirim yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildireceklerdir.

 

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.

 

6. Bildirimin şekli

 

Kurumlar vergisi mükellefleri yıllık ve geçici vergi beyannamelerinin ekinde, kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan mükellefler ile bildirim yapması gereken diğer kişiler ise ayrı bir bildirim formu ile bildirim yapacaklardır.

 

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen mükellefler, söz konusu bildirimlerde gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları ve adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirirler.

 

Kapsama giren mükellefler ve diğer kişilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. Kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmeyecektir.

 

7. Diğer Hususlar

 

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ’de yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

 

8. İlk bildirim

 

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Ek: Vergi Usul KanunuGenel Tebliği (Sıra No: 529)