Gelir Vergisi Kanunu'nda 6728 ve 6745 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişikliklerle ilgili Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 23 Aralık 2016Özet: 23 Aralık 2016 tarih ve 29927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 295 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisi Kanunu'nun 20, 40, 74 ve geçici 67. maddelerinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.

Açıklamalar

15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Gelir Vergisi Kanunu'nun:

  • Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnasına ilişkin 20. maddesi,

  • Ticari kazançtan indirilecek giderlere ilişkin 40. maddesi,

  • Gayrimenkul sermaye iratlarının tespitinde indirilecek giderlere ilişkin 74. maddesi,

  • Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesine yönelik geçici 67. maddesi,

değiştirilmiştir.

23/12/2016 tarih ve 29927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 295 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu değişikliklere yönelik açıklamalarda bulunulmuştur. İlgili açıklamaların özeti aşağıda yer almaktadır.

1.Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna

Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna, kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlamaktadır.

Özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacaktır. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

1/1/2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 1/1/2017 tarihinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunmaktadır.

1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş vergilendirme döneminde gelir vergisinden istisna olacaktır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmemektedir.

Kreş ve gündüz bakımevi işletmelerinde kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka bir kişi/kuruma devretmeleri halinde, devralan kişi/kurum, istisnadan beş vergilendirme dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar yararlanabilecektir.

2.Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalar

2.1.Ticari kazanç yönünden: İşletmeye dâhil olan gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği bulunan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, mükelleflerce amortisman ayrılmak suretiyle ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir. Ancak, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40.maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde mükellefler dilerlerse işletmeye dâhil gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı nitelikteki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalarını, doğrudan gider yazmak suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alabileceklerdir.

2.2.Gayrimenkul sermaye iratları yönünden: Gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde, gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği bulunan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, mükelleflerce gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla itfa edilebilmektedir. Ancak, Gelir Vergisi Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde, söz konusu harcamaların Vergi Usul Kanunu'nun 313. maddesinde belirtilen amortisman ayırma sınırını aşması halinde, harcama tutarının tamamının doğrudan gider yazılması mümkün olduğu gibi mükelleflerce gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla itfa edilmesi olanağı da bulunmaktadır.​

3. Kredi Teminatı Sağlamak Üzere Kurulmuş Olan Kurumlarca GVK'nın Geçici 67'nci Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlerde Tevkifat Uygulaması

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişikliğin kapsamına, yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar girmektedir.

Yapılan değişiklik ile, söz konusu kurumlarca menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler üzerinden GVK'nın geçici 67. maddesi kapsamında bankalar ve aracı kurumlar tarafından tevkifat yapılması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, söz konusu kurumlarca elde edilen GVK'nın 75. maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları (mevduat faizleri, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları ve menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler) üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

Bu uygulama söz konusu kurumların 7/9/2016 tarihinden itibaren elde edecekleri gelirler için geçerli olup, bu tarihten önce elde edilen gelirler üzerinden bankalar ve aracı kurumlarca tevkifat yapılması gerekmektedir.

Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır. 

Ek- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295)​

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,