Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 24 Aralık 2020Özet: 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararının 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, geçici 2. maddesinde yer alan 31.12.2020 ibaresi 31.03.2021 olarak değiştirilmiş ve Karara geçici 3. madde eklenmiştir.

 

Açıklamalarımız

 

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321)”da yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

Madde 1: Serbest (Döviz) fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan stopaj kaldırılmıştır.

 

3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1. maddesi uyarınca; söz konusu madde hükmü 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilecek kazançlara uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmaktadır.

 

Madde 2: Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak stopaj oranlarının süresi uzatılmıştır.

 

2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararına eklenen geçici 2. maddesinde yer alan 31.12.2020 ibaresi 31.03.2021 şeklinde değiştirilmiştir.

 

Madde 3:

 

1) Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranları menkulün vadesine göre belirlenecektir. Eklenen maddeye göre stopaj oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Vade

Oran

Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden

%5

Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden

%3

Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden

%0

6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%5

1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%3

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%0

 

2) Bazı yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda stopaj oranı %0’a indirilmiştir.

 

23.12.2020 ile 31.03.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında stopaj uygulanacaktır. Uygulanacak stopaj oranı değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonlarından elde edilen gelirleri kapsamamaktadır.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1. maddesi 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilecek kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 2. ve 3. maddeleri ise Karar’ın yayımlandığı 23.12.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Anılan konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,