Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No: 311)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 321 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 01 Kasım 202230.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No: 311)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 321 Sıra No.lu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler bültenimizde açıklanmıştır.

 

1-     27/5/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nin 20 nci maddesinin madde başlığında ve üçüncü fıkrasında yer alan “yönetim” ibareleri “bütçe” şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç)” ibaresi “genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “genel yönetim kapsamındaki idareler ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar (ticaret şirketleri hariç)” ibaresi “genel bütçe kapsamında bulunan kamu idareleri”, “Genel yönetim kapsamındaki idareler ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç)” ibaresi “Genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Genel yönetim kapsamındaki idareler ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda” ibaresi “Genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

 

2-     311 Seri no.lu tebliğin 20’nci maddesinde yer alan örnekler yukarıda yapılan değişikliklere bağlı olarak revize edilmiştir.

 

3-     Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

Hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilir.”

 

4-     Tebliğ 30.10.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.