Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 27 Mayıs 2020Özet: 27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) ile, vergiye uyumlu mükellefler için uygulanan indirime yönelik açıklamalar yapılmıştır.

 

Açıklamalar

 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu Kanun’un 18’inci maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı mükerrer 121’inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

 

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) ile, söz konusu kanunda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Bahse konu tebliğde yer alan düzenleme ve değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

 

·     Yapılan değişiklik çerçevesinde, vergi indiriminden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki iki yıla ilişkin vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması şartı aranmaktadır. Daha önceki uygulamada, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresinde ödenmiş olması şartı aranmaktaydı. Yeni düzenleme ile birlikte, indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle ilgili vergilerin ödenmiş olması yeterli görülmektedir.

 

·     Kanunda yer alan “vergi beyannameleri” ibaresinin hangi vergileri kapsadığı netleştirilmiştir. Buna göre, vergi indiriminden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki iki yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi  beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması şarttır. 

 

·     Tahakkuk eden vergilerin ödenme şartının hangi durumlarda ihlal edilmemiş sayılacağı hususu açıklanmıştır. Buna göre; ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi durumunda, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden on beşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

 

Söz konusu tebliğ, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Ek: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)

 

Saygılarımızla,