Gelir ve Kurumlar Vergisi iadesine ilişkin 252 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Güncellenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 2021Özet: 06.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) ile; 

 

·         Kesinti yoluyla ödenen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi,

·         Geçici verginin mahsup ve iadesi,

·         Gelir ve Kurumlar Vergilerine ait vergi hatalarından kaynaklanan iadeler,

 

hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

 

Açıklamalar: Söz konusu tebliğde yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

1. Mahsup ve İade Talep Dilekçeleri

 

429 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde iade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesine ilişkin esaslar belirlenmişti. 315 seri numaralı Tebliğ’de, mahsuben veya nakden iade taleplerinin 252 seri numaralı Gelir Vergisi Tebliği’nin ekinde yer alan iade dilekçesi (EK-2) yerine, 429 sıra numaralı VUK Tebliği’nin ekindeki standart dilekçelerle yapılacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

 

2. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

 

252 seri numaralı Tebliğ’in nakden iade bölümünde yer alan parasal limitler değiştirilmiş olup güncellenen durumlar aşağıda yer almaktadır.

 

Açıklama

Önceki Uygulama

Güncellenen Uygulama

İnceleme Ve Teminat Gerekmeksizin Nakden İade Edilebilecek Tutar

10.000 TL

50.000 TL

Tam Tasdik Raporuyla İade Edilebilecek Tutar

100.000 TL

500.000 TL

 

Tebliğ’in kesinti yoluyla ödenen vergilerin nakden iadesiyle ilgili 1.3.2.  bölünde yapılan değişiklik çerçevesinde, yeni uygulama aşağıda özetlenmiştir.

 

Nakden iade taleplerinin iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması gerekmektedir. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 TL’yi geçmemesi halinde iade talebi, iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte bu dilekçenin “Nakden İadelere İlişkin Açıklamalar” kısmında yer alan eklenecek belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla vergi inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir.

 

Bu kapsamda yapılacak nakden iade işlemlerinde, tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası), ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacaktır. Ancak, nakden iadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi durumunda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde istenilmesine devam edilecektir.

 

Nakden yapılacak iade taleplerinin 50.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısım Vergi Usul Kanunu’na göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilecektir. 50.000 TL’ye kadar olan kısım ise, iade talep dilekçesi (1A) ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilir.

 

İade talebi teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilecektir.

 

Nakden iade talebinin 500.000 TL’ye kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilecektir. İade talebinin 500.000 TL’yi aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

 

Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubu talep edilebilir. Bu mahsup işlemine ilişkin verilecek iade talep dilekçesine (1A), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan “Üçüncü Kişilerin/Kurumların Vergi Borçlarına Mahsup Talebine İlişkin Liste” eklenecektir.

 

İade talebinin kısmen mahsuben kısmen nakden olması halinde, söz konusu talepler ayrı ayrı değerlendirilecektir. Talebin tümünün nakit iadesi olarak kabul edilerek işlem yapılması söz konusu değildir.

 

Tebliğde yer alan tutarlar her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu miktarların hesabında ise 1.000 TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.

 

3. Tebliğin Yürürlüğü

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315), Resmi Gazete’de yayımlandığı 06.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlanmamış iade talepleri hakkında, yeni tebliğ hükümleri geçerli olacaktır.

 

Saygılarımızla,