Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında 99 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 29 Ocak 2016Özet: 22/01/2016 tarih ve GVK-99/2016-1 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri'nde; gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Açıklamalar:
​​
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun;

- Mükerrer 120'nci maddesi kapsamında iadesi gereken geçici vergilerden ve

-121'inci maddesi kapsamında, Kanun'un 94'üncü ve geçici 67'nci maddeleri uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan gelir vergisi iade talepleri ile

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun;
 
- 32'nci maddesi kapsamında Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenen geçici vergilere ilişkin iade taleplerinde ve
 
- 34'üncü maddesi kapsamında Kanun'un 15 ve 30'uncu maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesi uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan kurumlar vergisi iade taleplerinde,

söz konusu maddelerde yer alan yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen bilgi ve belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.

Mükelleflerin iade talepleri, 252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde belirtilen esas ve süreler itibarıyla geçerlilik kazanacaktır.

Değerlendirme ve Sonuç: 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve sonraki vergilendirme dönemlerine ait olarak;

- Ödenen geçici vergilerden,

- GVK'nın 94 ve geçici 67'nci maddeleri ile KVK'nın 15 ve 30'uncu maddeleri uyarınca tevkif edilmiş vergilerden,

kaynaklanan gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerini Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapacaklardır.

Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılabilecektir. Elektronik ortamda verilen belgelerin ayrıca kağıt ortamında verilmesi gerekmeyecektir.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.​

Saygılarımızla,​

Ek- 99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri