Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 14 Kasım 2023Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlenmiştir

14 Kasım 2023 Tarihli ve 32369 Sayılı Resmî Gazete’de “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)” ile tecil faiz oranına ilişkin açıklamaların bulunduğu Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 7) yayımlanmıştır.

        7782 Sayılı Karar ile 21.07.2022 tarihinden bu yana aylık % 2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 14.11.2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %3,5'a yükseltilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 112.maddesi uyarınca gecikme faizi ile aynı Kanunun 371.maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranı gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, yapılan düzenleme ile, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 14.11.2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %3,5 olarak uygulanacaktır.

        Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 7) ile yıllık %24 olarak uygulanan tecil faiz oranı 14.11.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %36 olarak yeniden belirlenmiştir.

14.11.2023 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (%24) uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, 14.11.2023 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması; ancak yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde 14.11.2023 tarihine kadar eski tecil faizi oranı olan %24, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yeni tecil faizi oranı olan %36 uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile Tahsilat Genel Tebliği, bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.