Gecikme Zammı, Pişmanlık Zammı, Gecikme Faizi ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 23 Mayıs 2024Gecikme Zammı, Pişmanlık Zammı, Gecikme Faizi ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlenmiştir

21/5/2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484)” ile tecil faiz oranına ilişkin açıklamaların bulunduğu Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8) yayımlanmıştır.

•        8484 Sayılı Karar ile 14.11.2023 tarihinden bu yana aylık % 3,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 21.05.2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %4,5'a yükseltilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 112.maddesi uyarınca gecikme faizi ile aynı Kanunun 371.maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranı gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, yapılan düzenleme ile, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 21.05.2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %4,5 olarak uygulanacaktır.

•        Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8) ile yıllık %36 olarak uygulanan tecil faiz oranı 21.05.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %48 olarak yeniden belirlenmiştir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden 21.05.2024 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %48 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

21.05.2024 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi olan %36 oranının uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, 21.05.2024 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 21.05.2024 tarihine kadar eski tecil faizi oranı olan %36, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %48 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile Tahsilat Genel Tebliği, bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.