Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 15 Ocak 2024Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10 Ocak 2024 tarihinde yapılan duyuruda Form Ba - Form Bs bildirimlerine dahil edilmemesi gereken belgelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılan açıklamaya göre; 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, aşağıdaki işlemlerin Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

        İthalat işlemlerine ilişkin belgeleri,

        Kira ödemelerine ilişkin belgeleri,

        Sigorta poliçeleri,

        Sigorta komisyon gider belgesi,

        Elektronik ürün senedi (ELÜS),

Diğer taraftan;

        381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4.11 numaralı bendinde, “Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.”,

        396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.1.8 numaralı bendinde, “Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.”,

        396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.6 numaralı bendinde, “Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar. Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.”,

düzenlemeleri yer almaktadır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan analiz çalışmaları sonucunda,

        213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgelerin,

        Noterlik makbuzlarının,

Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde hatalı olarak bildirilmesine devam edildiği belirtilmiştir.

Söz konusu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesinin mükellefler ve meslek mensupları açısından ilave iş yüküne sebep olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde mükerrer kayıtların da oluşmasına sebep olduğu ifade edilmiştir.

Bu bakımdan bahse konu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesine gerek bulunmadığı ayrıca ifade edilmiştir.

Söz konusu Duyuru ’ya https://www.gib.gov.tr/form-ba-form-bs-bildirimlerine-dahil-edilmemesi-gereken-belgelere-iliskin-duyuru bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.