Finansal kuruluş faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı %0 olarak belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 10 Ağustos 2020Özet: 08.08.2020 tarihli ve 312017 sayılı Resmi Gazete’de “2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranlarında 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararın 1. maddesinin 1. fıkrasının e bendinde değişiklik yapılmıştır.

 

Açıklamalarımız:

 

08.08.2020 tarih ve 31207 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1.maddesinin 1. fıkrasının e bendine aşağıdaki 6. bent eklenmiştir.

 

“6. Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları”

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesinde “Finansal Kuruluş”un tanımı yapılmış olup ilgili tanıma aşağıda yer verilmiştir.

 

Finansal kuruluş: Kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketlerini,”

 

ifade etmektedir.

 

Anılan Kanunun 4. maddesinde ise finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetler sayılmış olup söz konusu finansal kuruluş faaliyetleri aşağıda yer verildiği gibidir.

 

Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirler.

 

a) Mevduat kabulü.

b) Katılım fonu kabulü.

c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri.

d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri.

e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri.

f) Saklama hizmetleri.

g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri.

h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.

i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri.

j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri.

k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri.

l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri.

m) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri.

n) Yatırım danışmanlığı işlemleri.

o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi.

p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı.

r) Faktöring ve forfaiting işlemleri.

s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık.

t) Finansal kiralama işlemleri.

u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri.

v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.

 

Bu kapsamda 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun  4. maddesi hükmünce yukarıda yer verilen finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı %0 olarak uygulanacaktır.

 

Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Kararın tamamı bültenimizin ekinde yer almaktadır.

 

Anılan konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,