Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Tebliğ Taslağında Güncelleme Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 2023Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Tebliğ Taslağında Güncelleme Yapılmıştır

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi gereğince 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gelen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi çerçevesinde güncellenmiştir.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler 28.11.2023 Salı günü sonuna kadar “VUK2@gelirler.gov.tr” e-posta adresine iletilebilecektir.

Tebliğ taslağında yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir;

        2023 yılına ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesine ait kayıtların 2023 yılı yasal defterlerine, 2024 ve izleyen dönemlerde yapılacak olan düzeltme kayıtlarının ise ilgili dönem defterlerine yapılacağı belirtilmiştir. Yayımlanan ilk taslak Tebliğin yürürlük maddesinde 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği açıklaması bulunmaktaydı.

        Düzeltme öncesi geçmiş yıl ve/veya cari dönem ticari karının, 1/1/2024 tarihinden sonra kar dağıtımına konu edilmesi durumunda, dağıtılan tutarların gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı, elde edenlerin hukuki statüsüne göre kar payı stopajına tabi tutulacağı belirtilmiştir.

        İtfa olmuş amortismana tabi iktisadi kıymetler için enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı mükelleflerin tercihine bırakılmıştır. Yayımlanan ilk Tebliğ taslağında bu uygulamanın zorunlu olacağı belirtilmişti.

        Amortismana tabi iktisadi kıymetler için daha önceki yıllarda ayrılmamış amortisman tutarları ayrılmış gibi kabul edilmeyecek ve enflasyon düzeltmesinde dikkate alınmayacaktır. Yayımlanan ilk taslak Tebliğde, ilgili kıymetler için amortisman ayrılmış gibi hesaplama yapılması gerektiği belirtilmişti.

        Enflasyon düzeltmesi yapacak olanlar başlığında yapılan açıklamalar ile, kurumlar vergisi mükellefi olan iş ortaklıklarının da bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı açıklanmıştır. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kurumlar vergisi mükellefi olan ve bilanço esasına göre defter tutan iktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletmelerin de enflasyon düzeltmesi yapmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

        Kurumlar vergisinden muaf olan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmalarının ihtiyari olduğu belirtilmiştir.

        Nev’i değişikliği ile tam ve kısmi bölünme işlemleri nedeniyle işletme aktifinde yer alan iktisadi kıymetlerin düzeltmeye esas tarihinin, kıymetlerin devir alınan veya bölünen işletmenin envanterine alındığı, Birleşme de ise birleşilen kurumun kayıtlarına intikal ettiği tarih olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.

        İştirakler yeniden değerleme değer artış fonunun Özkaynak hesap grubunda yer alacağı belirtilmiştir. Taslak Tebliğ’in ilk halinde ilgili fon, öz Sermaye kalemleri arasında bilançoda gösterilmeyecek olan fonlar arasında yer almaktaydı.

        Verilen bir örnek ile binek otomobiller için yapılacak enflasyon düzeltmesi sonrasında düzeltilmiş tutar üzerinden amortisman ayrılacağı ancak amortismana esas bedelden fazla olan maliyet tutarına ait olan amortisman giderinin kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ taslağı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.