Emlak Vergisi Kanunu'nun “Geçici Muaflıklar” Başlıklı Maddesine Eklenen Teşvikli Yatırımlarda Yeni Uygulamalar

Yayınlanma Tarihi: 30 Eylül 2016Özet: 69 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Emlak Vergisi Kanunu'nun “Geçici Muaflıklar” başlıklı 5. maddesine (g) fıkrası ve 15. maddesine (e) fıkrası eklenmiş olup, söz konusu Tebliğ ile bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

Açıklamalar:

Yapılan düzenleme ile Emlak Vergisi Kanunu'nun “Geçici Muaflıklar” başlıklı 5. maddesine (g) fıkrası ve 15 inci maddesine (e) fıkrası eklenmiştir.

“(1) 6728 sayılı Kanun'un 39. maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun “Geçici Muaflıklar” başlıklı 5. maddesinin (f) fıkrasından sonra gelmek üzere;

“g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.”

(2) 6728 sayılı Kanun'un 40. maddesi ile 1319 sayılı Kanun'un “Geçici Muaflıklar” başlıklı 15. maddesinin (d) fıkrasından sonra gelmek üzere;

“e) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince.” 

Söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01/01/2017 olarak belirlenmiştir. 

Değerlendirme ve Sonuç:

Buna göre; 01/01/2017 tarihi itibarıyla bahsi geçen Tebliğ’de yer verilen düzenlemelerin dikkate alınması gerekecektir.

Anılan Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır. 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,

69 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği