Elektronik Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Zorunlu Haller Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 28 Mayıs 2018Özet: 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete 'de 494 sayılı VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır. Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği zorunlu hallerin belirlenmesi bu Tebliğ'in konusunu oluşturmaktadır.

Açıklama

Söz konusu Tebliğ ile "elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği zorunlu hallerin belirlenmesi"  hakkındaki açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

İlgili Tebliğ, 7103 sayılı Kanunla değiştirilen Vergi Usul Kanunun 353. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Buna göre elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;

  • Gelir İdaresi Başkanlığının ve elektronik belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,

  • İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),

  • İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),

  • Bakanlıkça elektronik belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuzlarda, belgelerin elektronik belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,

gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi halleri, ilgili madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Buna göre, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, Vergi Usul Kanunun 13. maddesinde yazılı mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi halinde aynı Kanunun 373. maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

Söz konusu Tebliğ'de belirtilen hususlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494)​

Saygılarımızla,