Elektronik Defter Genel Tebliği'nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 21 Ekim 2019Özet: 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de Elektronik Defter Genel Tebliği'nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Bahse konu Tebliğ'de yer alan düzenleme ve değişiklikler aşağıda yer verilmiştir.​ Gelir İdaresi Başkanlığı, riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır. Kendilerine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-defter uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.​ Kamu idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu​ kuruluşlarının e-defter uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamakta olup; isteğe bağlı olarak uygulamaya dahil olmaları mümkündür. Zorunluluk kapsamına girmey​en mükelleflerin istemeleri halinde e-defter uygulamasına dahil olması mümkündür. Tebliğ'in yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 01/01/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükelleflerin ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren defterleri e-defter olarak tutmaları zorunludur. Tebliğ kapsamında e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, dahil oldukları aydan itibaren söz konusu defterlerini kağıt ortamında tutamayacakları ve kağıt ortamında tutulan defterlerin hiç tutulmamış sayılacağı belirtilmiştir. e-defter dosyaları, berat dosyaları ve elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişleri kağıt ortamında saklanmayacak (kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişleri hariç) ve elektronik ortamdaki bu dosyaların kağıt ortamdaki hali hukuken hüküm ifade etmeyecektir. e-defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının 01/01/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. Özel entegratörler, mükelleflere ait e-defter dosyaları ve beratları ile bunlara ilişkin bilgileri, mükellefin yazılı izni olmaksızın Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü dışında üçüncü kişilerle paylaşamazlar. e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işlemi, mükellefin asıl e-defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır. GİB aracılığıyla özel entegratörden e-defter dosyaları ve beratlarının ibrazı talep edildiğinde, ilgili özel entegratör ivedilikle (her hal ve şartta talebin tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süreyi aşmayacak şekilde) talep edilen e-defter ve berat dosyalarını GİB'e ibraz etmek mecburiyetindedir. VUK'un 219. maddesinin (b) bendinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçecek belgelerin ("Muhasebe Fişi"), e-Defter kayıtları ile birlikte muhafaza edilmesi ve yetkili mercileri tarafından istenildiğinde ibraz edilmesi zorunludur. E-defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması açılış onayı, son ayına ait beratın alınması kapanış onayı, diğer aylara ait beratların alınması ise ilgili aylara ait defterlerin noter onayı yerine geçeceği belirtilmiştir. Dileyen mükellefler her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar oluşturma, Nitelikli Elektronik Sertifika veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-defter uygulamasına yükleyerek GİB tarafından onaylı halini alma imkanına sahiptir. İlgili uygulama 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.


Dönem Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde ​ Ocak Nisan Ayı Sonu Ocak - Şubat - Mart Mayıs Ayı Sonu Şubat Mayıs Ayı Sonu ​ ​ Mart Haziran Ayı Sonu ​ ​ Nisan Temmuz Ayı Sonu Nisan - Mayıs - Haziran Ağustos Ayı Sonu Mayıs Ağustos Ayı Sonu ​ ​ Haziran Eylül Ayı Sonu ​ ​ Temmuz Ekim Ayı Sonu Temmuz - Ağustos - Eylül Kasım Ayı Sonu Ağustos Kasım Ayı Sonu ​ ​ Eylül Aralık Ayı Sonu ​ ​ Ekim Ocak Ayı Sonu Ekim - Kasım - Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar Kasım Şubat Ayı Sonu ​ ​ Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar ​ ​ E-defter ve berat dosyalarının mükelleflerin kendilerine ait Nitelikli Elektronik Sertifika veya Mali Mühür ile imzalanması esas olmakla birlikte, mükellefler tarafından noterde tanzim olunan özel vekaletnamede veya GİB tarafından belirlenen usullere göre oluşturulan elektronik imzalı muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla; GİB'den bu hususta izin alan özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarının Mali Mührü ya da Nitelikli Elektronik Sertifika ile zaman damgalı olarak imzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından defter ve berat dosyalarının GİB sistemlerine yüklenmesi de mümkün kılınmıştır. İlgili düzenleme 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. E-defter dosyalarına ait berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması ve bu beratların GİB sistemine yüklenmesi için öngörülen sürelerin azami süreler olup, beyanname ve ödeme sürelerini herhangi bir şekilde etkilememektedir. Belirtilen süreden önceki tarihlerde de e-defterlerin oluşturulması ve GİB sistemlerine e-defter berat dosyalarının yüklenmesi mümkündür. Tebliğde yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-defter oluşturan veya oluşturdukları e-defterleri ve bunlarla ilişkili berat dosyaları ile muhasebe fişlerini yetkili makamların isteği üzerine ibraz etmeyenler hakkında, işledikleri fiile göre VUK ve TTK'nın ilgili hükümleri uygulanacaktır. E-defter uygulamasına dâhil olan mükelleflerin, Tebliğde belirtilen sürelerde e-defter ve berat dosyalarını, oluşturmaması, imzalamaması/onaylamaması veya oluşturulan e-defter dosyaları ve/veya bunlara ait berat dosyalarının GİB'in onayına sunulmak üzere GİB sistemlerine yüklememesi ya da süresinden sonra yüklenmesi halinde, diğer vergisel yükümlülükler ile birlikte VUK'ta öngörülen cezai hükümler uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı gerek görmesi halinde, söz konusu Tebliğde belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere, uygulamadan yararlananların, e-defter saklama hizmeti veren özel entegratörlerin ve uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının bilgi işlem sistemlerini ve/veya yazılım sistemlerini denetleme veya denetlettirme yetkisine sahiptir. E-defter kapsamındaki mükellefler, Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen "Mücbir Sebep" halleri nedeniyle e-defter veya beratlarına ait kayıtlarının bozulması, silinmesi, zarar görmesi veya işlem görememesi ve e-defter ve berat dosyalarının muhafaza edildiği e-defter saklama hizmeti veren özel entegratör kuruluşlardan veya GİB'den ikincil örneklerinin temin edilemediği hallerde, söz konusu durumların öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi ve belgeleri ile birlikte 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yetkili mahkemesine başvurarak kendisine bir zayi belgesi verilmesini istemelidir. Mahkemeden zayi belgesinin temin edilmesini müteakip, zayi belgesi ile birlikte durumun GİB'e yazılı olarak bildirilmesi ve GİB tarafından istenilen bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi halinde, mükelleflerin zayi olan e-defter kayıtlarının yeniden oluşturulması ve bunlara ait yeni oluşturulan e-defter ve berat dosyalarının e-defter uygulaması aracılığı ile GİB sistemine yeniden yüklenmesi için GİB tarafından yazılı izin verilir. E-defter ve beratların imzalanmasında kullanılan elektronik imza araçları ile mali mühürlerin, mükelleflerin elinde olmayan sebeplerle arızalanması, çalınması ve benzeri diğer nedenlerle elektronik defter ve beratların söz konusu Tebliğde öngörülen sürelerde imzalama işleminin gerçekleştirilememesi halinde, mükellefler söz konusu durumu ve yeni elektronik imza aracının/mali mührün teminine yönelik başvuru işlemlerinin yapıldığını tevsik eden bilgi ve belgelerle GİB'e başvurmak zorundadır. Yeni elektronik imza aracının/mali mührün temin edilmesini müteakip en geç üç iş günü içinde imzalanan e-defter ve/veya berat dosyalarının GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ek- Elektronik Defter Genel Tebliği'nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

Saygılarımızla,