Elektrik Kanunu’nda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin BKK Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 2016Özet: Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 1’inci, Geçici 4’üncü ve Geçici 6’ncı maddelerinde belirtilen süreler uzatılmıştır.

Açıklamalar

Bahsi geçen Karar ile Elektrik Kanunu’nun Geçici 1’inci, 4’üncü ve 6’ncı maddelerinde yer alan süreler aşağıda belirtildiği şekilde uzatılmıştır;

a) Kanun’nun geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan fiyat eşitleme mekanizmasının uygulanmasına ilişkin süre ile, ikinci fıkrasında yer alan ulusal tarife ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulamasına ilişkin süre 31.12.2020 tarihine kadar,

b) Geçici 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşvik sağlanmasına ilişkin süre 31.12.2020 tarihine kadar,

c) Geçici 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesine ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanmasına ilişkin süre 31.12.2017 tarihine kadar

uzatılmıştır. 

Söz konusu düzenlemeler,01.01.2016 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Anılan Karar bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla, 

Ek- Söz konusu BKK tam metni için tıklayınız