Ecrimisil’in Tespit ve Takdirine ilişkin 336 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 11 Ekim 2016Özet: 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 374 Seri no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile Ecrimisin'in tespit, takdir ve tahsil işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 336 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği'nin  "Kıyı Kanunu'nun kapsamında kalan yerlerde ecrimisil tespiti'' başlıklı 14. maddesinin 2. bendinde değişiklik yapılmıştır.

Açıklamalar

Daha önce taşınmazın değeri veya taşınmazın değeri yoksa emsal taşınmazın değeri üzerinden %3 ecrimisil ödenirken, yapılan değişiklik ile  işgalin şekli, bu alanların konumu ve kullanımlarından elde edilecek gelir düzeyi de dikkate alınarak Devlet İhale Kanunun 9. Maddesi uyarınca idarece belirtilen yerlerden sorulmak suretiyle bedel tespit komisyonu tarafından ecrimisil tespit ve takdir edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca yeni düzenleme ile önceki tebliğde yer almayan deniz turizmi araçlarının bağlanması amacıyla mendireklerle çevrilmiş deniz yüzeyinde ise, kara parçası için tespit edilen ecrimisil bedelinin yüzde onu esas alınmak suretiyle ecrimisil tespit ve takdir edileceği ifadesi ilave edilmiştir.

Tebliğ yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,

EK-1 29851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 374 Seri no.lu Milli Emlak Genel Tebliği