Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 04 Haziran 2018Özet: 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmî Gazete 'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Açıklamalar

31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete 'de, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği yayımlanmıştır.

01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ise söz konusu tebliğde belirlenen ulus ve esaslar göz önüne alınarak, 'Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde ilgili değişikliklerin yapılmasını kapsamaktadır.

Bahsi geçen yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

1. 20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 - a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtildiği şekilde kullanıcı yetkilendirme işlemleri için müracaat ederler ve belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlemlerini yürütürler.      

b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler,

1) Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında erişim sağlanan E-TUYS'a giriş yaparak "Yatırımcı", "Ortak Listesi" ve varsa "Bağlı İştirakleri" alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

2) Faaliyetlerine ilişkin E-TUYS'ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

3) Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS'ta yer alan "Ortaklar Listesi" alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

4) Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS'ta yer alan EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

5) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS'ta yer alan "Ortaklar Listesi" alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

c) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya

2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle

hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS'ta yer alan "Yatırımcı", "Ortak Listesi" ve varsa "Bağlı İştirakleri" alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar."

2.Diğer taraftan, aynı yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere 'Yetkilendirme Hakkında Hükümler' başlıklı 'Dördüncü Bölüm' eklenmiştir. Söz konusu bölümün alt başlıkları ve kapsamı aşağıda yer almaktadır.

Nitelikli elektronik sertifika temini

 • Kullanıcıların elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip olması zorunlu kılınmış olup başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar da Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) için kullanılabilecektir.

Yetkilendirme Başvurusu

 • Yatırımcılar tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için gerekli bilgi ve belgeler olan:

  • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,

  • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

  • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı*

  • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış 'Kullanıcı Yetkilendirme Formu'**

ile Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

 • Yetkilendirme başvurusunun bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenerek taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilecektir.

 • Yatırımcı için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, yukarıda sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmayacaktır.

 • Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika temin etmesi durumlarında ise yeniden yetkilendirme başvurusu yapmaları gerekememektedir.

Yatırımcının E-TUYS 'ta tanımlanması ve yetkilendirme onayı

 • Onay işlemleri, yetkilendirme başvurusu üzerine, yatırımcıya ait bilgilerin E-TUYS'ta tanımlanmasını ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü müteakip, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacaktır. Onay işlemleri E-TUYS aracılığı ile başlatılacak olup, usulüne uygun olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

 • Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da yatırımcının tanımlama ve yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

 • Yetkilendirme talebinin sonucu, Genel Müdürlük tarafından kullanıcının beyan ettiği e-posta adresine bildirilecek olup, Genel Müdürlük ulaşmayan bildirilerden sorumlu olmayacaktır.

Yetki süresinin uzatılması

 • Kullanıcının yetkisi, taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunulması gerekmektedir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınacaktır.

 • Süre uzatımında, daha önce yatırımcı tarafından sunulması gereken belgeler tekrar istenmeyecektir. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ve kullanıcı yetkilendirme formu ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.

 • İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden yatırımcı adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak İflas Müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilecektir. Ayrıca mevcut kullanıcı bilgilerinde değişiklik olması veya yeni bir kişinin yetkilendirilmesi durumunda kullanıcı yetkilendirme formu yeniden düzenlenecektir.

Yetkinin iptali

 • Kullanıcının yetkisi, yatırımcının Genel Müdürlüğe başvurusu üzerine iptal edilir.***

 • Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yatırımcıya bildirildiğini tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine yetki iptal edilecektir.

 • Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı yatırımcının tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen ve gerekli görülen diğer hallerde nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerin yetkileri Bakanlıkça re 'sen iptal edilecektir.

Yetkinin askıya alınması

 • Yatırımcının Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile kullanıcıların yetkisi, geçici süreyle askıya alınabilecektir.

Güncelleme İşlemleri

 • Yatırımcı bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın yatırımcı adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS 'ta güncelleyebilmektedir.

 • Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat etmesinin akabinde Genel Müdürlükçe yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilmektedir.  Yeni vergi numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için yetkilendirme başvurusunda bahsi geçen belgelerle yeniden Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat etmesiyle kullanıcı yetkileri bilgilerin güncellenmesiyle Genel Müdürlük tarafından iptal edilmektedir.

 • Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilge ve belgelerdeki değişikliklerin E-TUYS 'ta güncellenmesi veya Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekmektedir.

Yetki

 • Ekonomi Bakanlığı; söz konusu Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.

 • E-TUYS 'un uygulanmasında, Ekonomi Bakanlığında kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan ve yatırımcı ile kullanıcı arasında doğabilecek hukuki ihtilaflardan Bakanlık sorumlu değildir.

3.Aynı yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 yürürlükten kaldırılmıştır.

01.06.2018 tarih 30438 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.06.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir ve karar hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülmektedir.

Ek- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

* Söz konusu taahhütnamenin Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak hazırlanması gerekmektedir. Yurt dışında düzenlenmesi halinde ise taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuk Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

** Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

*** İptal başvurusunda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.