DİİB sahibi mükelleflerin DTSŞ ve SDT şirketlerine yapacağı teslimlere ilişkin sınırlamalar kaldırıldı

Yayınlanma Tarihi: 14 Aralık 2016Özet: 8 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak, 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan KDV Genel Uygulama Tebliği'ne bazı ilaveler yapılmıştır. Tebliğ, 13 Aralık 2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Açıklamalar

Bahse konu değişiklik tebliği ile; KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5)  "DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV" bölümünün 1. paragrafının son cümlesindeki "ihracatçılara" ibaresinden sonra gelmek üzere "(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)" ibaresi, ikinci paragrafının sonuna "Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kayıtlı teslimlerde bu sınır uygulanmaz." cümlesi eklenmiştir.

Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinin "IV/A-1.5-DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV" bölümünde; DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17'nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) tesliminin mümkün olmadığı belirtilerek, buna rağmen, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslim edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV'nin iadesinin yapılamayacağı ifade edilmişti.

İhracatçılar nezdinde sıkıntı yaratmış olan bu düzenlemenin giderilmesine yönelik yapılan söz konusu değişiklik ile, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak teslim edilmesi halinde, bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV'nin "dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri" ile sınırlı olmak koşuluyla ihracatçılara iadesi mümkün hale getirilmiştir.

Bunun yanı sıra, yine aynı bölümde (IV/A-1.5) iade edilecek KDV'nin hesabına ilişkin olarak;  "DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz." ifadesine yer verilerek, iade tutarına ilişkin sınır belirtilmiştir.

Söz konu değişiklik tebliği ile anılan paragrafın sonuna "Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kayıtlı teslimlerde bu sınır uygulanmaz." cümlesi eklenmiş ve böylece, DİİB kapsamında üretilen malların ihraç kayıtlı teslimindeki KDV iade hesabına ilişkin bu sınırın, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kayıtlı teslimlerde uygulanmayacağı ifade edilmiştir.

Bahse konu düzenleme ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak "dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine" teslim eden mükellefin iade alabileceği KDV tutarı, ihraç kayıtlı bu satışa ilişkin olarak tahsil etmediği KDV tutarının tamamı olacaktır.

Özellikle ihracatçılar tarafında merakla beklenen bu düzenleme, sektörün tamamını kapsamayıp sadece "Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri"ne ilişkin teslimlere ve iadeye konu sınırlamaları kaldırmıştır.

Dolayısıyla, DİİB kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin edilen girdileri kullanarak üretilen malların, ihracatçılar tarafından KDV'li olarak satın alınmasına ve sonrasında bu satışa konu KDV'nin iadesine imkân getirmesi hususuna yönelik bir düzenleme bekleyen ihracatçıların, bu yöndeki beklentilerinin karşılanmadığı kanaatindeyiz.

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)​

Konuyla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,