Devlet Teşvikleri Bülteni (30-31 Ekim 2017)

Yayınlanma Tarihi: 31 Ekim 2017Özet: 30-31 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de sağlanan tüm devlet teşvik ve desteklerine yönelik mevzuata ilişkin olarak 31 Ekim 2017 tarihli ve 30226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ'i dikkatinize sunarız.

Açıklamalar

  • 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

MADDE 1 – 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (m) bendinde yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Bakanlık" olarak değiştirilmiştir.

           "b) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "en geç beş yılda bir veya denetim ve faaliyet raporları doğrultusunda" ibaresi ile altıncı fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlıktan" ibaresi "Bakanlıktan" olarak değiştirilmiş, birinci ve ikinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlık" ibareleri "Bakanlık" olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan "Müsteşarlığa" ibaresi "Bakanlığa" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü ve 5 inci maddeleri dışında Yönetmelikte yer alan "Bakanlık" ibareleri "İçişleri Bakanlığı", "Bakanlığa" ibareleri "İçişleri Bakanlığına", "Bakanlığı" ibareleri "İçişleri Bakanlığını" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü ve 5 inci maddeleri dışında Yönetmelikte yer alan "Müsteşarlık" ibareleri "Bakanlık", "Müsteşarlıkça" ibareleri "Bakanlıkça", "Müsteşarlığın" ibareleri "Bakanlığın", "Müsteşarlığı" ibareleri "Bakanlığı", "Müsteşarlığa" ibareleri "Bakanlığa" ve "Müsteşarlıktan" ibaresi "Bakanlıktan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

         "MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür."

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
3/8/200927308
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
1-22/12/200927440
2-11/12/201027782

 

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, 31.10.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

  • 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/6) bazı bölümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de (Tebliğ No: 2010/6) yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)'in 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme planında yer alan ödeme taksiti (anapara ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilir. Bu çerçevede yapılacak yıllık destek ödemesi, rayice göre hesaplanan yıllık kira destek ödeme tutarını geçemez."

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 – (1) Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması ya da bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen organik bağın sona ermesi durumunda; birimin kapandığı/taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından, Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine bildirilir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi kapanan/taşınan/organik bağı sona eren birimi şirket ise İBGS'ye, İşbirliği Kuruluşu ise Bakanlığa derhal bildirir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır."

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 17/A maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;

a) TİM ve/veya TOBB tarafından,

b) TİM ve/veya TOBB'un Türkiye'de kurduğu şirket tarafından,

c) TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB'un Türkiye'de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye'de kurulan şirket tarafından,

bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir."

"(4) Proje sahibi, destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin her destek yılı bitiminde yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Bakanlığa sunar."

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17/C maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bakanlık, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ve proje sahibi tarafından sunulan raporlar çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezinin faaliyetlerini ve performansını yıllık olarak değerlendirir. Faaliyetleri bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmayan ve/veya performansı yeterli görülmeyen Türkiye Ticaret Merkezi destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz."

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 17/D maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) İşletici Şirket, TİM ve/veya TOBB tarafından ya da TİM ve/veya TOBB ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında kurulabilir."

"(5) Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, harcamayı yapan proje sahibine yapılır."

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)'inde yapılan eklemeler, 31.10.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'inde yapılan değişiklikler, 31.10.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ek 1- Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ek 2- Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de (Tebliğ No: 2010/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/4)

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın ile irtibat kurmanızı rica ederiz.