Deprem Bölgesine Yönelik Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Alınan Tedbir ve Teşvikler

Yayınlanma Tarihi: 28 Şubat 2023T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından;

 

·        Deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Deprem tarihi itibarıyla bu illerdeki mükelleflerin, 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir. 

 

·         Mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15 Ağustos 2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31 Ağustos 2023 gününe kadar uzatılmıştır.

 

·         Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen depremden etkilenen illerde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde 31/12/2023 tarihine kadar kurulum ve montaj işleri dahil KDV oranı yılsonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmüştür.


·         Prefabrik yapı ve konteynerlerin teslimlerinde KDV iade uygulamasına yön veren 45 Seri No KDV Tebliği yayımlanmıştır. 

 

·         Depremlerle ilgili alımlarda harcama sürecini hızlandırmak amacıyla mali hizmetler birimince zorunlu olarak ön mali kontrole tabi tutulması gereken harcamalara ait limit artırılmıştır. OHAL dönemi için geçerli uygulama kapsamında, söz konusu limitler mal ve hizmet alımları için 15 milyon lira, yapım işleri için 45 milyon lira olarak uygulanacaktır.

 

 

 

6789 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında;

 

·         Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile bağlı ilçelerinde faaliyet gösteren ve 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar gören ve/veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında kredi borçlarının ertelenmesi kararlaştırılmıştır. 

 

6816 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında;

 

·         6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve bağlı ilçelerinde tarımsal ürünleri/varlıkları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, tarımsal amaçlı üretici birliklerinin, ayrıca Bakanlığın görev alanı içerisinde tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve sulama kooperatiflerinin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmelerinin ve Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerinin T.C Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında kredi borçlarının ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

 

“Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tâbi Kuruluşlarca Yapılacak

Bağış Ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Karar No:124 Kapsamında;

 

·         6/2/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmez.

 

T.C. Adalet Bakanlığı tarafından;

 

“Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Karar No: 120 sayılı karar kapsamında;

 

(1)    8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla olağanüstü hal ilan edilen illerde, yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

 

a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,

 

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler,

 

c) Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler,

 

6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 6/4/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

 

(2)  Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır:

 

a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.

b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.

c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlenen süreler.

 

(3)  2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;

 

a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz,

b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,

c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder,

ç) Durma süresince, icra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır.

 

(4) Bu madde hükmü, 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan gerçek ve tüzel kişiler ile aynı tarihte bu illerde bulunan kişiler bakımından ülke genelinde uygulanır.

 

(5) Bu madde hükmü, olağanüstü hal ilan edilen illerin barosuna 6/2/2023 tarihi itibarıyla kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından ülke genelinde uygulanır.

(6) Olağanüstü hal ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde bu madde hükmü, söz konusu avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından 6/3/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar ülke genelinde uygulanır.

 

(7) Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilmeyen iller olan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde bu madde hükmü, söz konusu kişiler bakımından 6/3/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar ülke genelinde uygulanır.

 

(8) Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile avukatlar, yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler aleyhine icra ve iflas takibi, taraf ve takip işlemi ile ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemleri yapabilir. Bu imkândan yararlanan gerçek ve tüzel kişiler ile avukatlar, işlemi başlattığı tarihten itibaren ve işlem kapsamında birinci fıkra hükmünden yararlanamaz.

 

(9) Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;

 

a) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,

b) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu,

c) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı,

 

belirler.

 

Yakalama emrinin yerine getirilmesi

MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde bulunan sulh ceza hâkimlikleri veya mahkemeler tarafından düzenlenen yakalama emri üzerine yakalanan kişinin en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamaması ve sesli ve görüntülü iletişim sisteminin kullanılamaması durumunda bu kişinin yakalandığı yer sulh ceza hâkimi veya mahkemesi tarafından sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.

 

Gözaltı süresi ile tutukluluğun ve tahliye taleplerinin incelenmesi

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde olağanüstü hal süresince aşağıdaki hükümler uygulanır:

 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149) suçlarında gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren dört günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir.

 

b) Tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenmesi dosya üzerinden karara bağlanabilir.

                             

c) Tahliye talepleri, tutukluluğun incelenmesiyle birlikte karara bağlanabilir.

 

ç) 5271 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca yapılan tutukluluğun incelenmesi, bir defaya mahsus olmak üzere altmış günlük süreyle resen yapılır.

 

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından;

 

·         Deprem nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyanın;

 

-  Kamu kurum ve kuruluşlarına

-  Kamu yararına çalışan derneklere

-  Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara

 

gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın ithal edilmesinin mümkün olduğu açıklanmıştır. 

 

·         Depremlerin ardından acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatıldığı duyurulmuştur.

 

·         Deprem felaketinden zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Bakanlıkları himayelerinde e-ticarette “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” (e-Seferberlik) başlatılmıştır. Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecilerinin katılım sağlayacağı bildirilmiştir.

 

·         Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından;

 

“Olağanüstü Hal Kapsamında Sağlık Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Karar No: 121 kapsamında;

 

·         Mesleklerini serbest olarak icra etmekte olan eczacılar ile tıbbî cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, olağanüstü hal ilan edilen illerde olağanüstü hal süresince, valilik tarafından uygun görülen mekânlarda veya mobil araçlarda ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilir.

 

·         Olağanüstü hal süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan serbest eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilir. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu olarak düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanır. Olağanüstü hal süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbî cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilir.

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından;

 

·         Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

 

o   4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

 

o   4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

 

o   İşsizlik ve yarım çalışma ödeneği Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat 2023’te, Mart ayı ödemeleri 21 Mart 2023’te, Nisan ayı ödemeleri ise 19 Nisan 2023’te yapılacaktır.

 

·         Afet bölgesinde ikameti bulunan Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişilerin;

 

o   Sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin bir defaya mahsus olarak Sağlık Uygulama Tebliği kuralı kapsamında reçetesiz olarak temin edilmesi,

 

o   5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin 1 inci fıkra (b) bendi gereğince;

 

§  a. Afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarında muayene katılım payından muaf tutulması,

§  b. "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" kapsamında Kurumumuz ile sözleşmeli olan eczanelerden ve/veya “Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme” kapsamında Kurumumuz ile sözleşmeli olan merkezlerden ayaktan veya sağlık raporuna istinaden kullanacakları ilaç ve/veya sürekli kullanılan tıbbi malzemeler için ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım paylarının alınmaması,

 

o   06.02.2023 tarihi öncesinden kaynaklanan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım paylarının daha sonra tahsil edilmek üzere ertelenmesi,

 

o   05.02.2023 tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların Kurumla sözleşmeli eczane/merkezlerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihlerinin 06.02.2023 tarihi olacak şekilde düzenlenerek kişilerin ilaç ve tıbbi malzeme temin etmelerinin sağlanması,

 

o   Afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczane/merkezler) zorunlu IP uygulamasının kaldırılması,

 

o   Afet bölgesinde faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura/reçete teslim süresi ile son günü 31/03/2023 tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin sürelerin 31/03/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılması,

 

hususlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapıldığı ve işlemlerin bu kapsamda yürütüleceği bildirilmiştir.

 

·         Bağ-Kur sigortalıları için 6 Şubat’tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçlarını gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

 

“Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”  Karar No:125 kapsamında;

 

·         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için,  işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilir.

 

·         Olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren olağanüstü hal süresince 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

 

·         Depremlerin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanun kapsamında yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar olağanüstü hal süresini geçmemek üzere İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. 

 

·         Toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler olağanüstü hal ilan edilen illerde 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince uzatılmıştır.

 

·         Olağanüstü hal süresince Sosyal Güvenlik Kurumunca Kurum bütçesinden finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almaya, usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. Bu kapsamda yapılacak harcamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçesinden karşılanır.

 

·         Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucularının avans ödemeleri, 6/2/2023 ve sonrasını kapsaması durumunda olağanüstü hal süresince 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesinden muaftır.

 

·         Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulması gereken ancak depremlerin etkilerine bağlı olarak temin edilemeyen sağlık giderlerinin ödemesine esas fatura, belge ve ekleri fatura denetiminde aranmayabilir.

 

·         Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmet sunucularının fazla ve yersiz ödeme ile sözleşmeden kaynaklanan cezai şart borçları Sosyal Güvenlik Kurumunca olağanüstü hal süresince ertelenebilir.

 

“SGK Prim Borçlarının Ödenme Süreleri İle Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi”

 

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illeri ve Sivas ilinin Gürün ilçesi için mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Meydana gelen deprem sebebi tarihi itibarıyla belirtilmiş olan illerde faaliyet gösteren işyerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalılar 06.02.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun’un 91. maddesi kapsamına alınmıştır. Buna göre;

 

-          06.02.2023-30.04.2023 tarihleri arasında her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kurum’a verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

 

-          06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.08.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

 

-          Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yerler için 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.08.2023 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

 

-          Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 06.02.2023 ila 31.08.2023 tarihleri arasında olanlar için son ödeme tarihi 31.08.2023 olarak dikkate alınacaktır.

 

-          Kontrol muayenesine tabi olanlardan kontrol muayene tarihleri 01.02.2023 ila 31.08.2023 tarihleri arasında olanların, kontrol muayene tarihleri 31.08.2023 olarak belirlenmiştir.

 

-          Fazla veya Yersiz Ödemeler ve Kamu Zararlarından Kaynaklanan Kurum Alacaklarından 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31.08.2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 31.08.2023 tarihine (bu tarih dahil) ertelenecektir.

 

Aşağıdaki SGK işlemleri işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğünde, il müdürlüğünün çalışmaya uygun olmaması halinde il müdürünce belirlenecek olan Sosyal Güvenlik Merkezinde, Sosyal Güvenlik Merkezinin/Merkezlerinin de çalışmaya uygun olmaması durumunda, Hatay İl Müdürlüğünce yapılması gereken iş ve işlemlerin Mersin İl Müdürlüğünce; Kahramanmaraş İl Müdürlüğünce yapılması gereken iş ve işlemlerin Kayseri İl Müdürlüğünce; Adıyaman İl Müdürlüğünce yapılması gereken iş ve işlemlerin Bingöl İl Müdürlüğünce yerine getirilmesi sağlanabilecektir.

 

• İşveren İşlemleri,

• İcra İşlemleri,

• İstihdam Teşvik İşlemleri,

• Asgari işçilik işlemleri,

• 4/c İşverenlerinin İdari Para Cezası İşlemleri,

• Tarımsal Kesinti Sorumlularının İşlemleri,

 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından;

 

·         20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Bakanlıklarınca yeniden değerlendirilmiş olup, bu kapsamda ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 5. ve 12. maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.

 

6808 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında;

·         6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak, verimliliğini arttırmak ve hayvan sağlığı ile refahını temin etmek amacıyla, 6/2/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere hayvan başına yem desteği verileceği kararlaştırılmıştır.

 

6817 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında;

 

·         8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal süresince, deprem afeti nedeniyle yurt dışından yapılacak gıda yardımlarına ilişkin olarak 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermaye işletmeleri tarafından düzenlenecek belgeler ile 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerdeki Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermaye işletmeleri tarafından üretilen mal ve hizmetlerden yararlananlar 8/1/2022 tarihli ve 4739 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

 

“Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında;

 

·         6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afete maruz kalan illerde bu Yönetmelik hükümleri kapsamında kredi kullandırılan orman köylüleri ve kooperatiflerinin, 6/2/2023 tarihi ile 31/7/2023 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 31/12/2023 tarihine kadar ertelenecektir.

 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından;

 

Yaşanan deprem felaketinin ardından deprem bölgesi ve eğitim süreçlerine ilişkin olarak; deprem bölgesi olan depremden etkilenen iller dışında, okul öncesinden liseye tüm eğitim kademelerinde okulların 20 Şubat'ta açılacak olup,  depremden etkilenen illerde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağı belirtilmiştir.

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından;

 

·         Deprem sonrası deprem bölgesinde bulunan kültür varlıklarının koruma altına alınıp restorasyonların aslına uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

·         Ayrıca, Bakanlıklarınca belirlenen bölge ve otellerde depremzedelerin ücretsiz konaklaması sağlanacağı belirtilmiştir.

 

 

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından;

 

4+1 e kadar ev için evden eve eşya taşımanın piyasa koşullarındaki rayicinin,

 

·         Şehiriçi (25 km dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6.000 TL olduğu,

·         İl sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 9.000 TL olduğu,

·         Şehirlerarası evden eve eşya taşıma işinin 6.000 TL’ ye, azami ilave olarak (25 km’ yi aşan kısmı için) km başına 10 TL, ayrıca 1.000 TL varış noktası asansör bedeli ile 2.000 TL varış noktası işçilik bedeli ve 1.000 TL şoför ücreti eklenerek hesaplandığı,

·         Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10 uncu kata kadar azami asansör kiralama bedelinin 1.000 TL olduğu, üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli olduğu,

 

Bu doğrultuda, yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, bahsi geçen fiyat tarifesi koşullarına göre eşya taşıma fiyatlarının %15 aşağı yada yukarı esnetilebilecek şekilde uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından;

 

·         AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderilmiştir.

 

·         Deprem/afet bölgesindeki illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kurulu firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatılması konusunda aşağıdaki kararları almıştır:

 

o   6 Şubat 2023 (dahil) ila 30 Nisan 2023 (dahil) tarihleri arasındaki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredileri geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkânı tanınmıştır.

 

o   6 Şubat 2023 (dahil) tarihi öncesinde kullanılmış olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verilmiştir.

 

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından;

 

·         Deprem bölgelerindeki yurttaşların acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır.

 

·         Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil ve sabit hatlar ile sabit internet hizmetleri aktif hale getirilmiştir.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından;

·         06.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6 ay süre ile; 1- Deprem/afet bölgesindeki illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) yerleşik kişilere yine o bölgede Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı Yönetmeliğin “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında ve anılan maddenin altıncı fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (Kurul) belirlenen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine,

 

·         Deprem/afet bölgesindeki illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) yerleşik kişilere yine o bölgede, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı Yönetmeliğin “Taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 11/A maddesinin ikinci fıkrasında ve anılan maddenin beşinci fıkrası uyarınca Kurulca belirlenen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere şirketlerce belirlenebilmesine,

 

·         Deprem/afet bölgesindeki illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) yerleşik üye işyerlerince Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar arttırılmasına,

 

·         1/7/2021 tarihli ve 9645 sayılı Kurul Kararı kapsamında bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6/2/2023 tarihinden sonra deprem/afet bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından 1/1/2024 tarihine kadar uygulanmamasına,

 

·         28/4/2022 tarihli ve 10188 sayılı ve 21/10/2022 tarihli ve 10388 sayılı Kurul Kararları kapsamında ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6/2/2023 tarihinden sonra deprem/afet felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılanlar bakımından 1/1/2024 tarihine kadar uygulanmamasına,

 

·         Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların, 6/2/2023 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 1/1/2024 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dâhil edilmemesine

 

karar verilmiştir.

 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından;

 

Birliklerince, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, tavsiye niteliğinde aşağıdaki prensip kararları açıklanmıştır. 

 

·         Depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine,

 

·         Ayrıca, borçların ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında Üyelerine tavsiyede bulunulmasına,

 

·         Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine,

 

·         Felaketten etkilendiklerini, düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine,

 

·         Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde

 

prensip kararı alınmıştır.

 

·         Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerle ilgili olarak; (31 Ağustos 2023 tarihine kadar)

 

o   06.02.2023 tarihinden önce kullandırılan ve 31.08.2023 tarihine kadar vadesi gelen; mevcut kredi borçlarının / taksitlerinin ve gayrinakdi kredi komisyonlarının (31.08.2023 tarihini geçmeyecek şekilde) 6 ay faizsiz (faiz/gecikme faizi) olarak ertelenmesine,

 

o   Kayıp/zayi POS cihazlarına ilişkin üye işyerlerimizden herhangi bir tahsilat yapılmamasına,

 

o   Bankacılık hizmet komisyonu alınmamasına,

 

o   Bireysel ve kurumsal kredi kart ücretlerinin 2023 yılı için tahakkuk ettirilmemesine,

 

o   Üye işyeri/POS kullanım ücretlerinin 2023 yılı boyunca alınmamasına,

 

o   Haciz, icra, takip vb. idari uygulamalarla ilgili olarak (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde)

 

§  Tüm alacaklar için takip başlatılmaması, haciz uygulanmaması, icra satış işlemleri vb. işlem yapılmamasına,

§  Yapılandırılmış alacaklarda ödeme sürelerinin faizsiz olarak ertelenmesine,

§  Tahliye kararı alınmış ise bu kararın uygulanmaması, taahhüdü ihlal şikâyetinde bulunulmaması, borçlunun talebi halinde daha önce başlatılmış takiplerin durdurulması, satış günü alınmış dosyalarda satışların ertelenmesine,

§  Takipte olan alacaklı müşteriler için yapılan otomatik tahsilatın durdurulması,

§  Müşteri hesaplarında bulunan takip blokelerinin kaldırılmasına,

§  Vadesi geçen krediler için idari yollarla da olsa aktif bir tahsilat çabası girişiminde bulunulmamasına,

§  Henüz takip hesaplarına intikal etmemiş, kredi geri ödemelerini zamanında yapamayan ve yapamayacağı öngörülen müşterilerimize yönelik iletişim ve tahsilat faaliyetlerinin durdurulmasına

 

·         Deprem bölgesinde yer alan diğer illerdeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerinin kredi borçlarının/taksitlerinin ve gayrinakdi kredi komisyonlarının 1 ay faizsiz (faiz / gecikme faizi) olarak ertelenmesine,

 

·         Yukarıdaki kapsam dışında kalan, deprem bölgesinde yer alan ve depremden zarar gören müşterilerimizin talep etmesi ve zarar gördüklerini belgelendirmeleri halinde müşteri bazında değerlendirilmek üzere, mevcut kredi borçlarına / taksitlerine erteleme imkânının sunulmasına (31.08.2023 tarihine kadar),

 

·         Depremde vefat eden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerimizin kredi borçlarının, krediye konu sigorta ödemelerinin kredi borcuna mahsup edilmesi, sonrasında kalan borçlarının ise silinmesine

 

karar verilmiştir.

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından;

 

1. Kurul Karar Organı’nın 14/02/2023 tarih ve 9/176 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuruya göre;

 

Deprem bölgesini etkileyen depremler nedeniyle ülkemizin yaşadığı zor zamanlarda, depremin finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilebilmesi ve olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için;

 

1) a) 10.04.2023 tarihine kadar; aracı kurumlarca, portföy büyüklüğü 1.000.000 Türk Lirası ve altında olan müşterilere uygulanacak azami kredi faiz oranının ve kredili olmayan bir alım emri nedeni ile ödemekle yükümlü oldukları tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla aracı kurum nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda (temerrüt durumunda) uygulanacak faiz oranının, aracı kurumun vereceği kredinin, kaynak maliyeti dikkate alınarak, sermaye piyasasına olan algıyı olumsuz etkileyecek ve güveni zedeleyecek uygulamalardan kaçınılmak suretiyle, makul bir seviyede belirlenmesi yönünde tavsiye kararı alınmasına,

 

b) 06.02.2023 tarihi itibariyle Deprem Bölgesi’nde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin, 06.02.2023 tarihinden itibaren oluşan temerrüt durumlarında, Seri: V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in (Kredili İşlemler Tebliği) 16’ncı maddesi çerçevesinde 30.06.2023 tarihine kadar işlem tesis edilmemesi, temerrüde ve temerrüt sonucuna bağlı işlemlerin yapılmaması şeklinde uygulamanın yönlendirilmesine,

 

c) Bu maddenin (a) bendi kapsamında belirlenen faiz oranlarının, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin (MKK) Yatırımcı Risk Takip Sistemi’ne aracı kurumlarca müşteri bazında raporlanmasına,

 

2) 30.06.2023 tarihine kadar, aracı kurumların hazırladığı sermaye yeterliliği tablolarında, kendi portföylerine alınan pay senetlerine ilişkin pozisyon riski oranının %10 yerine %3 üzerinden, kredi hesabı altında izlenen “Diğer müşteriler” için pozisyon riski oranının ise %8 yerine %4 üzerinden hesaplanmasına,

 

3) 30.06.2023 tarihine kadar, Kredili İşlemler Tebliği’nin 7’nci maddesi uyarınca yapılacak genel işlem sınırı hesaplamasında, 06.02.2023 tarihi itibariyle Deprem Bölgesi’nde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilere kullandırılan kredilerin dikkate alınmamasına,

 

4) Kurulumuzun 19.03.2020 tarihli ve 17/400 sayılı Kararı uyarınca %35 olarak belirlenen başlangıç özkaynak koruma oranının, 10.04.2023 tarihine kadar %20 olarak uygulanmasına,

 

5) Kurulumuzun 06.02.2023 tarihinde Deprem Bölgesi’ndeki yatırımcılara yönelik aldığı Kararın tüm yatırımcılara teşmil edilmesi amacıyla;

 

a) Kredili olmayan bir alım emri nedeni ile müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla müşterinin aracı kurum nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda Kredili İşlemler Tebliği'nin 16 ncı maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi,

 

b) Kredili İşlemler Tebliği'nin 17 nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak koruma oranının asgari %20 olması,

 

c) Kredili İşlemler Tebliği'nin 18 nci maddesi uyarınca kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisi ve özkaynak tamamlama bildirimi gönderilmiş müşterinin hiçbir alım emrinin, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmemesi, hususlarındaki hükümlerin, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, 10.04.2023 tarihine kadar esnek bir şekilde uygulanabilmesine,

 

6) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşterilerce yatırım kuruluşlarına devredilecek bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklanan devlet katkısı hariç alacakların, Kredili İşlemler Tebliği’nin 12’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler arasına eklenmesine ve bu alacakların %100’ünün özkaynak olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

 

2. Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararına göre;

 

Yürürlükte bir geri alım programı olup olmadığına bakılmaksızın payları borsada işlem gören ortaklıkların ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve yatırımcıların korunmasını teminen yapılacak ikinci bir duyuruya kadar;

 

1) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine, yönetim kurulu kararında geri alımın amacına, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi gerektiğine ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına,

 

2) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların bağlı ortaklıklarının da, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda kendi ortaklarıyla birlikte ana ortaklığın ortaklarının bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine, bu yönetim kurulu kararının da birinci maddedeki esaslara tabi olacağına,

 

3) Yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıkların ve bağlı ortaklıklarının, geri alım programlarına, yönetim kurullarınca ayrıca bir karar alınmasına gerek olmaksızın bu kararda belirtilen şartlar ile devam edebileceklerine,

 

4) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin; 9 uncu (ikinci fıkrasının ilk cümlesi hariç), 12 nci ( beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkrası hariç) maddeleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının b, c ve d bentleri ile 19 uncu maddesinin ikinci, altıncı ve dokuzuncu fıkralarının uygulanmamasına,

 

5) Geri alınan paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar için de aynı esasların uygulanmasına,

 

6) İlke kararı çerçevesinde geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamamasına ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yönteminin uygulanmasına,

 

7) 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruların ve 23/06/2022 tarihli ve 34/959 sayılı ve 21.08.2015 tarihli ve 21/1023 sayılı ilke kararlarının yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından;

 

·         Hasar tazmin süreçlerinin hızla işletilebilmesi için evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylığın sağlanarak sürecin hızlandırılması, asistans hizmet koşullarında azami hassasiyet ve esnekliğin sağlanacağı

 

·         Mağdurların yaralarının bir an önce sarılabilmesini teminen şirketlerimizin çağrı merkezlerinin sağlıklı bir biçimde çalışması için gerekli tüm önlemlerin alınması, acil çağrı merkezi numaralarının kamuoyuna duyurulması için Birlikleri ile paylaşılacağı,

 

·         Deprem yaraları sarılıncaya kadar bölgedeki sigortalılara herhangi bir pazarlama veya reklam amaçlı paylaşım yapılmayacağı,

 

·         Hasar gören yerler ve hasar oluşan bölgede ikamet eden sigortalılarınız için sağlık sigortası kapsamında uygulanan muafiyetlerinde esneklik sağlanması, provizyon ile ilgili bekleme sürelerinin minimize edilmesi, sigortalılara kolaylık sağlanacağı,

 

·         Şirketlerinin çalışmakta olduğu eksperler ve acenteler ile mümkün olan en kısa sürede irtibat sağlanması, ulaşılamayan haber alınamayan ya da iletişim yavaşlığı olması durumunda ilgili acente, eksper ve destek hizmeti alınan firma hakkında aksiyon alınabilmesini teminen Birlikleri ile iletişim halinde olunacağı,

 

·         Sigortalıların ve acentelerin prim borçlarının şirketlerin kendi dinamikleri ve karar mekanizmaları içinde yönetilecek şekilde erteleneceği,

 

·         OHAL bölgesinde faaliyet gösteren acentelerin alacaklarına mahsuben avans ödemesi yapılacağı

 

kararları alınmıştır.