Değerli Konut Vergisinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 16 Ocak 2021Özet:   15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile, 2021 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak değerli konut vergisine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  

 

Açıklamalar

 

15.01.2021 tarih ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na 7194 sayılı Kanun’la eklenen 42 ila 49’uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğde yer alan hususlar aşağıda özetlenmiştir.

 

Verginin konusu, vergi değeri ve mesken nitelikli taşınmaz kavramı

 

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42’nci maddesinde yer alan tutarı (2020 yılı için 5.000.000 TL, 2021 yılı için 5.227.000 TL) aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu teşkil etmekte olup, "mesken nitelikli taşınmaz" kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade etmektedir. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacaktır. Bina vergi değeri, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgililerince temin edilir.

 

Mükellef, mükellefiyetin başlaması ve bitmesi

 

Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir.

 

Değerli konut vergisi mükellefiyeti;

 

a) Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 1319 sayılı Kanunun 42’nci maddesinde belirtilen tutarı aştığı tarihi,

b) 1319 sayılı Kanunun 33’üncü maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

 

takip eden yıldan itibaren başlayacaktır.

 

Diğer taraftan; yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erecektir.

 

Muaflıklar

 

Aşağıda belirtilen taşınmazlar değerli konut vergisinden muaf tutulmuştur.

 

·         Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

·         Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil),

·         Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

·         Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece)

 

Matrah ve nispet

 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

 

·         5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanların (bu tutar dahil) 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için binde 3,

·         10.000.000 TL’ye kadar olanların (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde 6

·         10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde 10

 

oranında vergilendirilecektir.

 

Diğer taraftan, mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacaktır.

 

Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacaktır.

 

Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri

 

Mükelleflerin beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine vermeleri gerecektir.

 

Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış meslek mensupları ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine tevdi edilir.

 

Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla, ​