Defter Beyan Sisteminde Erteleme Yapılmasına Dair 499 Sıra No'lu VUK Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 29 Mayıs 2018Özet: 29 Mayıs 2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 486) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bahse konu Genel Tebliğin Geçici 1.  maddesinde yapılan düzenleme ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 31.12.2017 tarihine kadar yapmaları gereken başvuruların 30.6.2018 tarihine kadar yapılabileceği, Geçici 2. maddesinde yapılan düzenleme ile de 2018 yılının ilk 3 ayına ilişkin olan ve 30.4.2018 tarihine kadar sisteme girilmesi gereken alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin üç aylık kayıtların 31.7.2018 tarihine kadar sisteme kaydedilebilecektir.

486 Sıra Nolu  Genel Tebliğin Geçici 1. maddesinde yer alan "30.6.2018" ibaresinin "30.9.2018" olarak değiştirilmesi ve 2018 yılının ilk 9 ayına ilişkin olan kayıtların 31.10.2018 tarihine kadar yapılan değişiklikle sisteme kaydedilebilecektir.

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 486) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)

Saygılarımızla,