Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklikler Yapıldı ve İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırı Yeniden Belirlendi​

Yayınlanma Tarihi: 03 Şubat 2017Özet: 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Damga Vergisi, KDV ve ÖTV oranlarında bazı değişiklikler yapılmış ve indirimli orana tabi işlemlerde iade edilecek verginin alt sınırına ilişkin tutar yeniden belirlenmiştir.

Açıklamalar

Madde 1- 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli 1 sayılı listenin "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar" başlıklı fıkrasının; (8) numaralı bendinde yer alan "Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri" ile (10) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri''ne ait damga vergisi oram "0" (sıfır) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Karar ile değiştirilen bentlere ilişkin eski ve yeni damga vergisi oranlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir;

Değiştirilen Bent:Eski OranYeni Oran
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Bind​e 9,48)0
10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:  
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri(Binde 9,48)0

 ​
Madde 2- 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1. maddesinin 6 no.lu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı (%8),

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18),

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı (%8),

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18),

uygulanır."

hükmüne yer verilmek suretiyle, yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden sonra alınan konut inşaatı projelerine ilişkin olarak yapılacak -yukarıdaki şartları taşıyan- konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranına ilişkin arsa birim m2 vergi değerine ilişkin tutarlar yükseltilmiş olmaktadır.

 Madde 3- 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 2. maddesinde yer alan "31/3/2017" ibaresi "30/9/2017" olarak değiştirilmiştir.

Böylece, daha önce yayımlanmış olan geçici 2. madde ile 31/3/2017 tarihine kadar %18 KDV oranına tabi konutların tesliminde %8 olarak uygulanacak olan KDV oranına ilişkin düzenleme 30/09/2017 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Madde 4- 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Karara ekli (I) sayılı listenin 19. sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 20. sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

"19- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri,"

Bu düzenleme ile "yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri'nin teslimine ilişkin KDV oranı %1 olarak  belirlenirken, daha önce KDV Kanununun 13. maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere tam istisna kapsamına alınan (I) sayılı listenin 19. ve 20. sıralarında yer alan mallar, bahse konu listeden çıkarılmış bulunmaktadır.

Madde 5- 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.

Bahse konu değişiklikle bu karara ekli (1) sayılı cetvelde yer alan, bazı koltuk, sandalye, metal, ahşap ve plastik maddelerden yapılmış olan büro, mutfak, yatak odası v.b. mobilyalar ile şiltelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. (EK: (1) sayılı cetvel)

Ancak bahse konu ürünlere ilişkin teslim tutarları, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin KDV iadesi hesabına dahil edilemeyecek ve dolayısıyla bu ürünlere ait KDV iadesi talep edilemeyecektir.

Madde 6- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, 2017 yılında gerçekleştirilen ve Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL'yi aşan kısmı, yılı içinde iade edilir.

2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınır.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL'den fazla olan tutarlar ise 100 TL'nin en yakın katma yükseltilir.

Böylece daha önce yapılan düzenlemeler ile 2016 yılına ilişkin olarak 20.600 TL ve 2017 yılına ilişkin 21.400 TL olarak uygulanacağı ifade edilen indirimli orana tabi işlemlerle ilgili yasal sınır, her iki yılın iade taleplerinde geçerli olmak üzere 10.000 TL'ye düşürülmüş olmaktadır.

Yüksek tutarlara ulaşmış bu alt sınırın düşürülmesi, mükelleflerin talep edeceği KDV iadesi tutarının hesabında olumlu bir artış sağlayacağından olumlu bir gelişme olarak göze çarpmaktadır.

Madde 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 G.T.Î.P. numaralarında yer alan mallar ile 89.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Bu kararname ile KDV oranı %1'e indirilen "yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri" tesliminde uygulanacak olan ÖTV oranı da sıfırlanmış bulunmaktadır.

Madde 8– 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (2) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Ağırlıklı beyaz eşya ürünleri olmak üzere bahse konu cetvelde yer alan bazı ürünler arasında; ilk göze çarpan ürünler, klima cihazları, buzdolapları, dondurucular, su ısıtıcıları, çamaşır, bulaşık ve kurutma makinaları, vakumlu elektrik süpürgeleri, gıda maddesi öğütücüleri, karıştırıcıları, presleri, et-kıyma makinaları, ısıtmaya yönelik elektrikli cihazlar, el kurutma makinaları vb. bazı elektrotermik cihazlar sayılabilir.

** Bahse konu KDV oranı değişen malların GTİP kodlarının yer aldığı (1) sayılı cetvel ile ÖTV oranı 0 (sıfır) olarak uygulanacak malların GTİP kodlarının yer aldığı (2) sayılı cetvel bültenimize eklenmiştir.

Bahse konu karar yayımı tarihi olan 03.02.2017 (bugün) itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ek- 2017/9759 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'na Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Saygılarımızla,