Damga Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı Komisyon'da

Yayınlanma Tarihi: 02 Aralık 2016Özet: Damga Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile; yatırımın, üretimin ve istihdamın artırılması için yatırım ortamının iyileştirilmesi, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, işletmelerin büyümelerinin teşvik edilmesi amacıyla çeşitli vergi istisnaları getirilmesi ve düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

Açıklamalar

Söz konusu Tasarı ile aşağıda yer verilen uygulamaların yürürlüğe girmesi amaçlanmaktadır:

 • Uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi ve harç istisnası kapsamına, yolcu taşımacılığı alınmaktadır.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası ihale konusu yolcu taşıma işlerine damga vergisi ve harç istisnası getirilmektedir.

 • Ölçek ekonomilerden faydalanmak ve işletmelerin büyümelerini,kurumsallaşmalarını teşvik ederek rekabet güçlerini artırmak amacıyla üretim sektöründe faaliyette bulunan kurumların birleşmeleri halinde üç yıl süreyle kurumlar vergisinin indirimli uygulamasına izin verilmektedir.

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

 • Türk uluslararası gemi sicilline kayıtlı kayıtlı gemi ve yatlardan elde edilen kazançlar ile bu sicile kayıt edilecek gemi ve yatlara ilişkin işlemlere yönelik vergi, resim harç istisnasına ilişkin uygulama netleşmekte ve istisna kapsamına giren gemi ve yatların devir nedeniyle bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile geçmesi veya ihracı ya da hurdaya ayrılması için satışı gibi hallerde bir istisnanın uygulanmasına imkân sağlamaktadır.Geçici madde düzenlemesiyle de geçmiş yıllarda ortaya çıkan sorunlar çözümlenmektedir.

 • Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz, ve iç su araçlarından yıllık vize harçları kaldırılmaktadır.

 • Yurtdışında bulunan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye'deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz intikali, yurda ithali, kayıt ve tescili iş ve işlemlerine vergi,resim,harç istisnası tanınmaktadır.

 • Belediye ve il özel idarelerinin taşınmaz teslimlerine geçmişe şamil olarak katma değer vergisi istisnası getirilmektedir.

 • Bireysel emeklilik sistemi kapsamında Hazine tarafından sigorta şirketlerine ödenen katkı payının, şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihten önceki bir tarihte Devlet katkısı hesaplamasına konu edilmesi nedeniyle erken ödenen Devlet katkısı tutarlarına uygulanacak mali müeyyedenin süresi,geçmişe şamil olmak üzere netleştirilmektedir.

 • 31/12/2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olan Hazineye ait taşınmazların bedelsiz olarak ilgili belediyelere devredilmesi ve belediyeler tarafından öncelikle üzerinde ev, işyeri gibi yapı yapan vatandaşlarımıza rayiç bedel üzerinden ihalesiz ve uygun ödeme koşulları ile satılarak bu vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiş olmakla birlikte 31/12/2000 ila bu konuyu düzenleyen 4706 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 19/7/2003 tarihleri arasındaki dönemde Hazine taşınmazları üzerinde ev, işyeri gibi yapı yapan vatandaşlarımıza aynı statüde olmalarına rağmen bu imkan sağlanmadığı dikkate alınarak mevcut madde hükmünden bu vatandaşlarımızın da yararlanması sağlanmaktadır.

 • 1/1/2015 tarihinden önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk Lirası para biriminde ihale yapılan, sulama ve içme suyu yapım işlerinde kullanılan boruların piyasa fiyatlarında öngörülemeyen artışlar meydana gelmesi sebebiyle,ihale dökümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/1/2015 ile 31/12/2017 tarihleri arasındaki imalatların boru girdileri için uygulanacak ilave fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları tespit etme hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

 • Bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin, Tasfiye halinde Türkiye Emlak Bankası AŞ'nin TOKİ'den olan alacaklarından, Hazine'ye olan borcu mahsup edilmek suretiyle, mevcut borç ve alacakların tasfiyesini öngörülmektedir.

Söz konusu düzenlemeler Kanun taslağı olarak hazırlanmış olup, son durum itibarıyla Komisyon'da görüşülmeye devam etmektedir.​

Ek- Damga Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı​

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,