Covid-19 Salgınından Etkilenen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması Hakkındaki Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 25 Mart 2020Özet:   Koronavirüs (Covid-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında düzenlemeler içeren 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

 

Açıklamalar

 

24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

1.Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki Mükellefler

 

Aşağıda belirtilen mükellef gruplarının 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmiştir.

 

  • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,
  • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,
  • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

 

Yukarıda belirtilen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğ’in yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır. Ancak mükelleflerin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda belirtilen sektörler arasında bulunmamasına rağmen, ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

 

2.Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

 

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler tarafından;

 

  • Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar beyanname (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 27/07/2020 günü sonuna kadar,
  • Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar beyanname (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri sırasıyla 27/10/2020 Salı, 27/11/2020 Cuma, 28/12/2020 Pazartesi günü sonuna kadar,
  • Nisan, Mayıs, Haziran aylarının sonuna kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi 27/07/2020 Pazartesi günü sonuna kadar,
  • Nisan, Mayıs, Haziran aylarının sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 27/07/2020 Pazartesi günü sonuna kadar,

 

uzatılmıştır.

 

 

3. 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler İçin mücbir sebep hali ilan edilmesi

 

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/03/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih arasında mücbir sebep halinde olduğu belirtilmiştir.

 

Buna göre, yukarıda sayılan mükellefler tarafından mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup, sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

4.Diğer Hususlar

 

Sokağa çıkma yasağının 30/06/2020 tarihinden önce sona ermesi durumunda, 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükellefler, Tebliğ’in 3’üncü maddesi kapsamında bulunmaları koşuluyla, sokağa çıkma yasağının sona erme tarihinden itibaren 3’üncü madde kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

 

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Ek:  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)

 

Saygılarımızla, ​