Cazibe Merkezleri Programı'na ve 2017'de Yapılacak Yatırımlara Yeni Teşvikler Getiren BKK Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 23 Şubat 2017Özet: 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı BKK ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapan Karar 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Karar ile yapılan değişikliklerle ana Karar'a yeni maddeler eklenirken bir takım maddeler de yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Karar yayım tarihi olan 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karar ile getirilen değişiklikler aşağıdaki başlıklar altında açıklanmıştır.

Açıklamalar

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yapılan Değişiklikler

1) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4'üncü ve 5'inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ve Kilis'te yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar 6'ncı bölgede uygulanan desteklerden faydalanabileceklerdir.

http://www.kpmgvergi.com/PDF/t1.jpg 

2) Yatırımların nakli ile ilgili olarak Karar'ın 23'üncü maddesine ilave hüküm getirilmiştir. Bu hükme göre,

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan "Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi" çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımlar aşağıda belirtilen şartlarda bu Karar kapsamındaki desteklerden de yararlanabilecektir.

 • Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanamaması durumunda;

  • Program kapsamındaki 4'üncü ve 5'inci bölge illerine taşınan tesisler, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,

  • ​6'ncı bölge illerine taşınan tesisler, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği'nden,

   ​​yararlanacaktır.

 • Program kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesis yukarıdaki maddede sağlanan desteklerden, ilave yatırım ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden yararlanır.  

3) Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın faydalanacaktır.  

KDV İstisnası ve İadesi

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithal ve yerli makine ve teçhizat teslimlerine ek olarak belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV'den istisna edilecektir.

İmalat Yatırımlarına Özel Sınırlı Teşvikler

Ana Karar'a eklenen Geçici 8. madde ile imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında, 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için:

 • Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

 • Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında uygulanacaktır. Bununla beraber, yatırıma katkı tutarının tamamı (%100'ü) yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara uygulanabilecektir. 

Yukarıda bahsedilen imalat sanayii yatırımları aşağıda görülebilir:
 
http://www.kpmgvergi.com/PDF/t2.jpg

Diğer Değişiklikler

1) İllerin bölgesel desteklerden yararlanabileceği sektörlere ilişkin olarak Karar'ın EK-2B sayılı tablosuna aşağıdaki ilaveler yapılmıştır. Bu karar ile eklenen Geçici Madde 9'a göre bahsi geçen ilaveler için lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanabilecektir.​

 • 5'inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A  (Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler itibarıyla Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri)  ve EK-4'de (Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar) belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar,

 • 4'üncü ve 5'inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.  

2) Önceki kararlarda 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konuları arasında yer alan av tüfekleri, av tüfeklerine yönelik fişekler ve av tüfeği aksam ve parçaları hariç tutulan silah ve mühimmat imalatları "Silah ve Mühimmat İmalatı" olarak değiştirilmiş ve hariç tutulan gereçler de teşvik kapsamına alınmıştır.

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla,