Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2016 Yıl Sonu İtibarıyla Değerlenmesinde Kullanılacak Kurlar Güncellendi

Yayınlanma Tarihi: 08 Şubat 2017Özet: 31.12.2016 tarihi itibarıyla geçerli olan Yabancı Para Değerleme Kurları, 8 Şubat 2017 tarihli ve 29973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Açıklamalar

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanun'un 280'inci Maddesi'nin ikinci ve üçüncü Fıkralarında yer alan hükümlere dayanarak tespit olunan kurlar yeniden belirlenmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2016 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanacaktır.  

Tebliğ'de ayrıca, 130 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde belirtildiği üzere değerleme günü itibarıyla Bakanlıkça kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerektiği ve bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı ifade edilmiştir.

Vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2016 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tüm yabancı paralara ilişkin kurları görüntülemek için tıklayınız​.

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477)​​

Saygılarımızla,