Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 29 Mayıs 2017Özet: 7020 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu kanun metninde;  kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelere, vergi uyumlu mükelleflerin amme borçlarının tecili ile ilgili hükümlere ve diğer bazı kanunlarda yapılan değişikliklere yer verilmiştir.

Açıklamalar

7020 Sayılı Kanun ile getirilen bazı düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir;

1- Alacakların Yapılandırılması ile İlgili Hükümler​

 1. Kapsam

Kanun kapsamında yapılandırılabilecek kamu alacaklarından bazıları aşağıdaki gibidir;

i)             Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

- 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,

- 2017 yılına ilişkin olarak 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,

- 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asıl ve fer'i alacaklar,
 2. 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,
 3. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve Kanunun yayımı tarihi veya Kanunun ilgili düzenlemelerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan bazı alacaklar

Bu kanun hükümleri, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacakları kapsamamaktadır.

j) Başvuru Zamanı

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30.06.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili daireye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

k) Yapılandırmaya Konu Alacakların Ait Olduğu İdareler

Mükelleflerin;

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

- Maliye Bakanlığı,

- Sosyal Güvenlik Kurumu,

- İl Özel İdareleri,

- Belediyeler,

- Büyükşehir Belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin

kanun kapsamındaki kesinleşmiş alacakları yapılandırmaya konu edilmektedir.

ç) Yapılandırmaya Konu Alacakların Türü

Yeniden yapılandırma kapsamına;

- Vergiler, vergi cezaları,

- Gümrük vergileri,

- Bazı idari para cezaları,

- Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

- Yukarıda sayılan alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar,

girmektedir.​

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu kanunun yayımı tarihi itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırmaya konu olabilecektir.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu Kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.

l)  Tahsilinde Vazgeçilecek Tutarlar

Kanunun yayım tarihi itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için uygulama aşağıda şekilde yapılacaktır;​


Ödenecek TutarTahsilinden Vazgeçilen Tutar
Vergilerin ödenmemiş kısmının %100'üVergi aslına bağlı cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının %100'ü
Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50'siCezanın kalan %50'si
Gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının %100'üAsla bağla olarak kesilen idari para cezalarının %100'ü
Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50'siCezanın kalan %50'si
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının % 30'u ve varsa gümrük vergileri aslının %100'üCezaların kalan % 70'i
İdari para cezalarının %100'üCezaya bağlı fer'i alacakların %100'ü
Diğer asli amme alacaklarının %100'üFer'i amme alacaklarının %100'ü
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutarGecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların %100'ü

 

m)  Ödemeye İlişkin Hükümler

Bu kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Peşin ödeme durumunda Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.​

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen vadeye göre yapılacak ödemeler kanunda belirtilen katsayılar ile çarpılacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31/7/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

2-​ Vergi Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili İle ilgili Hükümler

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili ile ilgili eklenen maddeyle; Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacakların, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabileceği hükme bağlanmıştır.

Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;

 1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
 2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
 3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması, ​

şarttır.

Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere Kanun'un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

3- Elektronik Ortamda Tebliğ Edilecek Borçların Kapsamının Genişlemesi İle İlgili Hükümler​

 • Kabahatler Kanunu'nun 26. Maddesinde yapılan düzenlemeyle idari yaptırım kararlarının Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına Vergi Usul Kanunu'nun "Elektronik Ortamda Tebliğ" ile ilgili 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda tebliğ edilebilmesine imkan sağlanmıştır.
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. Maddesinde yapılan düzenlemeyle SGK görev alanı kapsamındaki tebliğlerin tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Kurum tarafından yapılacak tebliğler, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde Vergi Usul Kanunu'nun "Elektronik Ortamda Tebliğ" ile ilgili 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak da elektronik ortamda yapılabilecektir. Söz konusu düzenleme 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere Kanun'un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen "Elektronik Ortamda Tebliğ" başlıklı 40/A Maddesi ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde Vergi Usul Kanunu'nun "Elektronik Ortamda Tebliğ" ile ilgili 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

   

​4- Hurdaya Ayrılan Araçların Vergi ve Para Cezalarının Silinmesine İlişkin Hükümler
 
İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2018 tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21/4. maddesinde düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecektir.

Bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olup, bu kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak  Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmayacaktır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması hâlinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir.

Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacaktır.​


Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Ek: 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun​