Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na Sunuldu

Yayınlanma Tarihi: 24 Nisan 2017Özet: Kanun Tasarısı  20 Nisan 2017 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilmiştir. Söz konusu Tasarı ile 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31.03.2017 tarihine kadar kesinleşmiş alacakları yine anılan kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılmaktadır.

Yeniden yapılandırma hükümleri, esasen 01.07.2016 tarihinden sonraki dönemleri kapsamakla birlikte 6736 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapmış borçlulara da yeni düzenlemeden yararlanma imkanı getirmektedir. Bununla birlikte 6736 sayılı Kanun'dan yararlanmış olan ve taksit ödemeleri devam eden borçluların anılan Kanun kapsamında yapılandırılan borçları kapsam dışında tutulmuştur.

Açıklamalar

Başvuru Zamanı

Tasarı'ya göre bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30.06.2017 tarihine kadar ilgili daireye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yapılandırmaya Konu Alacakların Ait Olduğu İdareler

Tasarıya göre mükelleflerin;

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

 • Maliye Bakanlığı,

 • Sosyal Güvenlik Kurumu,

 • İl Özel İdareleri,

 • Belediyeler,

 • Büyükşehir Belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin,

K​​anun kapsamındaki kesinleşmiş alacakları yapılandırmaya konu edilmektedir.

Yapılandırmaya Konu Alacakların Türü

Tasarıya göre yeniden yapılandırma kapsamına;​

 • Vergiler, vergi cezaları,

 • Gümrük vergileri,

 • Bazı idari para cezaları,

 • Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

 • Yukarıda sayılan alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar,

​girmektedir.

Tahsilinde Vazgeçilecek Tutarlar

Kanun'un yayım tarihi itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için uygulama aşağıda şekilde yapılacaktır;

Ödenecek TutarTahsilinden Vazgeçilen Tutar
Vergilerin ödenmemiş kısmının %100'üVergi aslına bağlı cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının %100'ü
Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50'siCezanın kalan %50'si
Gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının %100'üAsla bağla olarak kesilen idari para cezalarının %100'ü
Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50'siCezanın kalan %50'si
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının % 30'u ve varsa gümrük vergileri aslının %100'üCezaların kalan % 70'i
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutarGecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların %100'ü​


Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Ek- 31853594-101-1417-862 Sayılı Kanun Tasarısı​​

Saygılarımızla,